Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 10.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 179 183

Værdi af spisepause 13 13

Inkl. betalt spisepause 192 197

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

10.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

For ernæringsassistenter i kommuner og regioner gælder, at opsparede genetillæg og overtidsbetalinger

enten kan udbetales eller afspadseres. De kommunale og regionale indberetninger

for 2007 indeholder oplysninger om det udbetalte, men ikke om de afspadserede genetillæg

og de afspadserede overtidstillæg. I lønopgørelserne indgår derfor kun den del, som

bliver udbetalt. Konsekvensen heraf er, at fortjenesten pr. præsteret time ernæringsassistenter

i kommuner og regioner er undervurderet. Den standardberegnede timefortjeneste påvirkes

ikke heraf.

10.3 Lokal løndannelse for ernæringsassistenter

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for ernæringsassistenter

i kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

ernæringsassistenter fordelt på køn og sektor, jf. tabel 10.8.

Tabel 10.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, ernæringsassistenter, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere

Regioner

7,8 5,7 5,8

Basismedarbejdere 6,7 4,6 4,7

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Tabel 10.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for ernæringsassistenter

i kommunerne udgør 5,8 pct., mens den i regionerne udgør 4,7 pct.

108 10. ERNÆRINGSASSISTENTER

More magazines by this user
Similar magazines