Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 22.3: Laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren,

2007

292 22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE

Stat Kommuner

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 9,9 10,3 10,2 1,8 2,4 2,1

30-39 år 28,1 23,0 23,7 23,0 25,0 24,2

40-49 år 26,6 26,5 26,5 44,2 56,6 52,1

50-59 år 28,6 29,1 29,1 25,7 15,1 19,0

60+ år 6,8 11,1 10,5 5,3 0,9 2,5

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt laboratoriepersonalet i staten har 80 pct. af de mandlige ansatte en aftalt arbejdstid på

i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen 1, mens dette er tilfældet for 53 pct. af kvinderne,

jf. figur 22.1. Blandt det mandlige laboratoriepersonale i staten havde 10 pct. ikke nogen

fraværsdage i 2007, mens dette var tilfældet for 7 pct. af de kvindelige ansatte, jf. figur 22.2.

Figur 22.1: Laboratorie- og miljøpersonale fordelt

på ugentligt aftalte timer og sektor, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, stat Kvinder, stat Mænd, kom. Kvinder, kom.

Figur 22.2: Laboratorie- og miljøpersonale fordelt

på årlige fraværsdage, sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 22.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 22.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 98 pct. af det mandlige laboratorie- og miljøpersonale med en aftalt arbejdsuge

på i gennemsnit 37 timer eller derover, mens det er 81 pct. af kvinderne.

I kommunerne havde henholdsvis 32 pct. og 21 pct. af de mandlige og kvindelige ansatte

ikke nogen fraværsdage, jf. figur 22.2.

22.2 Laboratorie- og miljøpersonale

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for laboratoriepersonale i staten og laboratorieog

miljøpersonale i kommuner. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, stat Kvinder, stat Mænd, kom. Kvinder, kom.

35

30

25

20

15

10

5

0

More magazines by this user
Similar magazines