Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 22.4: Timefortjeneste for laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Stat Kommuner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 208 1.409 1.617 165 328 493

Gennemsnit 213 217 216 233 229 230

Variationskoefficient 0,21 0,21 0,21 0,13 0,17 0,16

Nedre kvartil, P25 194 197 197 210 212 211

Median 208 210 209 229 226 227

Øvre kvartil, P75 223 225 225 246 242 242

Median/P10 1,15 1,12 1,12 1,15 1,15 1,15

P90/Median 1,13 1,16 1,16 1,22 1,14 1,16

Standardberegnet time-

Stat Kommuner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 208 1.409 1.617 165 328 493

Gennemsnit 176 175 175 197 191 193

Variationskoefficient 0,21 0,14 0,15 0,13 0,11 0,12

Nedre kvartil, P25 161 162 162 180 180 180

Median 172 173 173 195 189 191

Øvre kvartil, P75 185 183 183 209 202 205

Median/P10 1,13 1,12 1,12 1,14 1,15 1,13

P90/Median 1,14 1,12 1,12 1,18 1,14 1,15

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af laboratoriepersonalet i staten

en fortjeneste mellem 162 kr. og 183 kr., mens de tilsvarende 50 pct. i kommunerne ligger

mellem 180 kr. og 205 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at laboratorie- og miljøpersonale

i staten har en større lønspredning end i kommunerne, jf. tabel 22.4. Det fremgår endvidere

af tabellen, at lønspredningen er størst i den øverste del af lønfordelingen i staten. Det kommer

til udtryk ved, at Median/P10 er mindre end P90/Median i staten, hvilket viser, at der er

længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10

pct. af lønningerne.

22.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandligt og kvindeligt laboratorie- og miljøpersonale.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er det mandlige laboratorie- og miljøpersonales lønspredning

mindre end det kvindelige i kommunerne, jf. variationskoefficienten i tabel 22.4. I

staten er lønspredningen den samme for mænd og kvinder når der ses på fortjenesten pr.

præsteret time. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste er lønspredningen i staten

for det mandlige laboratorie- og miljøpersonale større end det kvindelige. I kommunerne er

lønspredningen næsten den samme for mænd og kvinder når der ses på den standardberegnede

timefortjeneste.

294 22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE

More magazines by this user
Similar magazines