Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 9.8: Timefortjeneste for ergoterapeuter fordelt på sektor, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 384 118

Gennemsnit 262 267

Variationskoefficient 0,15 0,23

Nedre kvartil, P25 239 237

Median 256 252

Øvre kvartil, P75 275 275

Median/P10 1,11 1,11

P90/Median 1,19 1,26

Standardberegnet timefortjeneste Kommuner Regioner

Antal ansættelsesforhold 384 118

Gennemsnit 221 220

Variationskoefficient 0,13 0,16

Nedre kvartil, P25 204 201

Median 216 211

Øvre kvartil, P75 232 229

Median/P10 1,10 1,09

P90/Median 1,18 1,26

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 239 kr. og 275 kr. pr. præsteret

time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 9.8. I regionerne har 50 pct. af lederne en

fortjeneste på mellem 237 kr. og 275 kr. pr. præsteret time.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af lederne i kommunerne en

fortjeneste mellem 204 kr. og 232 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 201 kr. og

229 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen blandt ledere i

regionerne er større end i kommunerne. Det fremgår endvidere af tabel 9.8, at lønspredningen

i både kommuner og regioner er større i den øverste del end i den nederste del af lønfordelingen.

P90/Median er således større end Median/P10 i begge sektorer, hvilket viser, at

der er længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste

10 pct. af lønningerne.

9.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time godt 182 kr. i kommunerne og knap 180 kr. i regionerne,

svarende til knap 70 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i den kommunale sektor og 67 pct.

i den regionale, jf. tabel 9.9. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør i begge sektorer ca. 31

kr., hvilket svarer til knap 12 pct. for begge sektorer. Pensionen udgør for de kommunalt

ansatte omkring 37 kr. af fortjenesten pr. præsteret time, mens den for de regionalt ansatte

udgør omkring 40 kr.

9. ERGOTERAPEUTER 95

More magazines by this user
Similar magazines