Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 14.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 266 267

Værdi af spisepause 19 19

Inkl. betalt spisepause 285 287

Anm.: Tal for ledere. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

14.3.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 14.9, for ledende fysioterapeuter

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

14.4 Beskrivelse af den lokale løndannelse for fysioterapeuter

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for fysioterapeuter

i kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

fysioterapeuter, jf. tabel 14.12. Det skal bemærkes, at der er for få mandlige fysioterapeuter til

at opgøre den lokale løn fordelt på køn.

Tabel 14.12: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, fysioterapeuter, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 7,5 6,9 7,0

Ledere 7,4 11,5 11,1

Samlet

Regioner

7,5 7,4 7,4

Basismedarbejdere 5,7 5,1 5,1

Ledere 12,7 11,8 12,0

Samlet 6,6 5,8 5,9

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger. Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl.

overarbejdsbetaling. Der er for få mænd i populationen til at foretage opgørelsen kønsopdelt.

Tabel 19.11 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for basismedarbejdere

og ledere udgør 7,4 pct. i kommunerne og 5,9 pct. i regionerne. Det fremgår

desuden, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde er højere for ledere

158 14. FYSIOTERAPEUTER

More magazines by this user
Similar magazines