Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 8.1: EDB-personale (regioner) fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, reg. Kvinder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 8.2: EDB-personale (regioner) fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 8.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 8.2 er

afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

30

25

20

15

10

5

0

0

0 3 6

dage

9 12

Mænd, reg. Kvinder, reg.

28 pct. af det mandlige og 17 pct. af det kvindelige EDB-personale havde ikke nogen fraværsdage

i 2007, jf. figur 8.2.

8.2 EDB-personale

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for EDB-personalet i regionerne, som ikke er

ledere. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

8.2.1 Løn og lønspredning for EDB-personale

I gennemsnit er fortjenesten for EDB-personale i den regionale sektor 260 kr. pr. præsteret

time, jf. figur 8.3.

Figur 8.3: Fortjeneste pr. præsteret time for regionalt

EDB-personale, gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 8.4: Standardberegnet timefortjeneste for

regionalt EDB-personale, gennemsnit, 2007

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

EDB-personale i gennemsnit 215 kr. i timen, jf. figur 8.4.

50 pct. af EDB-personalet har en fortjeneste på mellem 230 kr. og 280 kr. pr. præsteret time

svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 8.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af EDB-personalet en fortjeneste mellem 192 kr. og 232 kr.

78 8. EDB-PERSONALE

kr.

Regioner Gns. Regioner

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335

kr.

Regioner Gns. Regioner

30

25

20

15

10

5

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines