Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 21.4: Timefortjeneste for kontorpersonale fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

1.266 9.001 10.267 2.905 24.564 27.469 293 3.171 3.464

Gennemsnit 223 216 217 236 216 218 249 222 224

Variationskoefficient 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23

Nedre kvartil, P25 193 191 192 202 193 194 213 195 196

Median 216 209 210 227 208 209 239 213 214

Øvre kvartil, P75 243 230 232 262 229 233 278 235 238

Median/P10 1,25 1,19 1,19 1,23 1,15 1,16 1,26 1,17 1,18

P90/Median 1,28 1,23 1,24 1,31 1,23 1,26 1,35 1,25 1,39

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

1.266 9.001 10.267 2.905 24.564 27.469 293 3.171 3.464

Gennemsnit 183 174 175 198 179 181 208 181 183

Variationskoefficient 0,20 0,15 0,16 0,19 0,14 0,15 0,20 0,16 0,17

Nedre kvartil, P25 161 158 158 171 163 164 177 163 164

Median 177 171 172 190 175 176 200 176 178

Øvre kvartil, P75 200 186 187 220 190 193 232 193 196

Median/P10 1,23 1,17 1,17 1,21 1,15 1,15 1,24 1,16 1,17

P90/Median 1,28 1,19 1,20 1,33 1,21 1,23 1,35 1,21 1,24

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af kontorpersonalet inkl. specialister

i staten en timeløn mellem 158 kr. og 187 kr., mens de 50 pct. i kommunerne ligger

mellem 164 kr. og 193 kr. I regionerne har 50 pct. af gruppen en standardberegnet timefortjeneste

på mellem 164 kr. og 196 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at kontorpersonalet inkl. specialister

i de tre sektorer har næsten den samme lønspredning, jf. tabel 21.4. Det fremgår endvidere

af tabellen, at lønspredningen er størst i den øverste del af lønfordelingen. Det kommer

til udtryk ved, at Median/P90 er større end P10/Median i alle sektorer, hvilket viser, at der er

længere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste

10 pct. af lønningerne.

B21.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandligt og kvindeligt kontorpersonale inkl. specialister.

Det skal i den forbindelse erindres, at andelen af mænd kun udgør mellem 9 pct. og 13

pct. i de tre sektorer. Det forholdsvis begrænsede antal observationer for, så vidt angår det

mandlige kontorpersonale inkl. specialister, betyder, at lønfordelingen for denne gruppe bliver

forholdsvis ujævn.

21. KONTORPERSONALE 259

More magazines by this user
Similar magazines