Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I kommunerne har 50 pct. af fysioterapeuterne en fortjeneste på mellem 206 kr. og 236 kr.

pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 14.4. I regionerne har 50 pct. af

fysioterapeuterne en fortjeneste på mellem 195 kr. og 234 kr. pr. præsteret time.

Tabel 14.4: Timefortjeneste for fysioterapeuter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 325 2.817 3.142 318 1.925 2.243

Gennemsnit 218 225 224 213 225 223

Variationskoefficient 0,12 0,23 0,22 0,18 0,27 0,26

Nedre kvartil, P25 200 207 206 190 197 195

Median 220 222 222 210 221 220

Øvre kvartil, P75 233 236 236 232 235 234

Median/P10 1,19 1,19 1,19 1,18 1,22 1,22

P90/Median 1,10 1,13 1,13 1,19 1,15 1,15

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 325 2.817 3.142 318 1.925 2.243

Gennemsnit 182 184 184 176 178 177

Variationskoefficient 0,11 0,11 0,11 0,15 0,12 0,13

Nedre kvartil, P25 166 171 170 158 160 160

Median 185 187 187 173 183 182

Øvre kvartil, P75 195 196 196 192 192 192

Median/P10 1,18 1,19 1,19 1,15 1,21 1,21

P90/Median 1,10 1,10 1,10 1,18 1,10 1,10

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af fysioterapeuterne i kommunerne

en fortjeneste mellem 170 kr. og 196 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem

160 kr. og 192 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at fysioterapeuterne i regionerne

har en større lønspredning end i kommunerne, jf. tabel 14.4. Det fremgår endvidere af tabellen,

at lønspredningen er størst i den nederste del af lønfordelingen. Det kommer til udtryk

ved, at Median/P10 er større end P90/Median i begge sektorer, hvilket viser, at der er kortere

fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af

lønningerne.

14.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige fysioterapeuter. Det skal i

den forbindelse erindres, at andelen af mænd kun udgør ca. 12 pct. Det forholdsvis begrænsede

antal observationer for, så vidt angår de mandlige fysioterapeuter, betyder, at lønfordelingen

for denne gruppe bliver forholdsvis ujævn.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige fysioterapeuters lønspredning mindre

end de kvindelige fysioterapeuters, jf. variationskoefficienten i tabel 14.4. I forhold til den

148 14. FYSIOTERAPEUTER

More magazines by this user
Similar magazines