Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.10: Timefortjeneste for statslige politibetjente fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 293 282 293

Variationskoefficient 0,14 0,16 0,14

Nedre kvartil, P25 254 241 276

Median 277 263 289

Øvre kvartil, P75 289 280 306

Median/P10 1,14 1,16 1,05

P90/Median 1,13 1,14 1,13

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 5.448 533 5.981

Gennemsnit 241 226 240

Variationskoefficient 0,10 0,09 0,10

Nedre kvartil, P25 209 199 231

Median 233 209 240

Øvre kvartil, P75 241 228 251

Median/P10 1,15 1,15 1,16

P90/Median 1,10 1,10 1,10

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. politibetjente på prøve. Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af politibetjentene i staten en

fortjeneste mellem 231 kr. og 251 kr. i timen.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen målt som fortjeneste

pr. præsteret time er størst i den øverste del af lønfordelingen. Dette kommer til udtryk

ved, at P90/Median er større end Median/P10, hvilket viser, at der er kortere fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne.

Målt som standardberegnet timefortjeneste er lønspredningen størst i den nederste del af

lønfordelingen.

B30.3.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige politibetjente.

Af variationskoefficienten i tabel 30.10 fremgår det, at mandlige og kvindelige politibetjentes

lønspredning nogenlunde er på samme niveau, hvad enten lønspredningen måles som fortjeneste

pr. præsteret time eller standardberegnet timefortjeneste.

I gennemsnit er fortjenesten for en mandlig og kvindelig politibetjent (ekskl. betjente på prøve)

293 kr. og 282 kr. pr. præsteret time, jf. figur 30.7. Anskues den standardberegnede timefortjeneste,

er timelønnen for mandlige og kvindelige politibetjente henholdsvis 241 kr. og

226 kr., jf. figur 30.8.

398 30. POLITIBETJENTE

More magazines by this user
Similar magazines