Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 28.1: Statslige officerer fordelt på ugentligt

aftalte timer, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Stat

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 28.2: Statslige officerer fordelt på årlige

fraværsdage, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 28.1 afkortet ved 27

timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover. X-aksen i figur 28.2

er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Blandt officererne havde 44 pct. ikke nogen fraværsdage i 2007, jf. figur 28.2.

28.2 Officerer

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for officerer i staten. Endvidere ses der på sammensætningen

af timelønnen.

28.2.1 Løn og lønspredning

I gennemsnit er fortjenesten for officerer 490 kr. pr. præsteret time, jf. figur 28.3. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener officerer i

gennemsnit 420kr. i timen, jf. figur 28.4.

Figur 28.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige officerer, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

6

4

2

0

0

270 310 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Stat

Figur 28.4: Standardberegnet timefortjeneste for

statslige officerer, gennemsnit, 2007

50 pct. af officererne har en fortjeneste på mellem 445 kr. og 528 kr. pr. præsteret time svarende

til nedre og øvre kvartil i tabel 28.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af officererne en fortjeneste på mellem 383 kr. og 454 kr.

370 28. OFFICERER

kr.

Stat Gns. Stat

8

6

4

2

pct. pct.

8

6

4

2

0

0

270 310 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710

kr.

Stat Gns. Stat

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines