MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

87 Nefis Anden Bog 10:12–21

og i landet skal der ingen b konger

være, som skal blive oprejst

for ikke-jøderne.

12 Og jeg vil befæste dette

land mod alle andre folkeslag.

13 Og den, der a kæmper mod

Zion, skal b omkomme, siger

Gud.

14 For den, der lader en konge

fremstå mod mig, skal omkomme,

for jeg, Herren, a himlens

konge, skal være deres konge,

og jeg vil for evigt være et b lys

for dem, der hører mine ord.

15 For se, af den grund at mine

a pagter kan blive opfyldt, som

jeg har sluttet med menneskenes

børn om, hvad jeg vil gøre for

dem, mens de er i kødet, må

jeg nødvendigvis tilintetgøre

b hemmelige gerninger af c mørke

og af mord og af vederstyggeligheder.

16 Derfor skal den, der kæmper

mod a Zion, både jøde og

ikke-jøde, både træl og fri, både

mand og kvinde, omkomme;

for det er b dem, der er hele

jordens skøge; for c de, der d ikke

er for mig, er e mod mig, siger

vor Gud.

17 For jeg vil a opfylde mine

løfter, som jeg har givet menneskenes

børn om, hvad jeg vil

gøre for dem, mens de er i kødet.

11b Mosi 29:31–32.

13a 1 Ne 22:14, 19.

b Es 60:12.

14a Alma 5:50;

L&P 38:21–22;

128:22–23;

Moses 7:53.

b gs Lys, Kristi lys.

15a gs Pagt.

b Hel 3:23.

gs Hemmelige

sammensværgelser.

c gs Mørke, åndeligt.

16a gs Zion.

b 1Ne13:4–5.

c 1 Ne 14:10.

d 1 Ne 22:13–23;

2 Ne 28:15–32;

3 Ne 16:8–15;

Eter 2:9.

e Matt 12:30.

17a L&P 1:38.

18a Luk 13:28–30;

L&P 45:7–30.

18 For se, mine elskede brødre,

så siger vor Gud: Jeg vil hjemsøge

dine efterkommere ved

ikke-jødernes hånd; alligevel

vil jeg blødgøre a ikke-jødernes

hjerte, så de skal blive ligesom

en far for dem; derfor skal ikkejøderne

blive b velsignet og

c regnet blandt Israels hus.

19 For se, jeg vil a hellige dette

land for evigt for dine efterkommere

og for dem, der skal regnes

blandt dine efterkommere, som

deres arveland; for det er et

udsøgt land, siger Gud til mig,

mere end alle andre lande, derfor

ønsker jeg, at alle mennesker,

som bor deri, skal tilbede

mig, siger Gud.

20 Og se, mine elskede brødre,

da vi ser, at vor barmhjertige

Gud har givet os så stor kundskab

om dette, lad os da huske

ham og aflægge vore synder

og ikke hænge med hovedet, for

vi er ikke forstødt; alligevel er

vi blevet a drevet ud af vort

arveland; men vi er blevet ført

til et b bedre land, for Herren har

gjort havet til vor c sti, og vi er

på en d ø i havet.

21 Men store er Herrens løfter

til dem, som er på a øerne i havet;

for se, eftersom der siges øer,

må der nødvendigvis være flere

b Ef 3:6.

c Gal 3:7, 29;

1Ne14:1–2;

3 Ne 16:13; 21:6, 22;

30:2; Abr 2:9–11.

19a 2 Ne 3:2.

20a 1Ne2:1–4.

b 1 Ne 2:20.

gs Forjættet land.

c 1 Ne 18:5–23.

d Es 11:10–12.

21a 1 Ne 19:15–16; 22:4.

Similar magazines