MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 10:22–11:6 88

end denne, og de er også beboet

af vore brødre.

22 For se, Gud Herren har fra

tid til anden efter sin vilje og sit

behag a ført nogle af Israels hus

bort. Og se nu, Herren husker

alle dem, der er blevet brækket

af, derfor husker han også os.

23 Fat derfor mod, og husk, at

Ier a frie til selv at b handle – til

at c vælge vejen til evigtvarende

død eller vejen til evigt liv.

24 Derfor, mine elskede brødre,

forlig jer med Guds vilje og

ikke med Djævelens og kødets

vilje; og husk, at det, efter at

I er blevet forligt med Gud,

alene er i og ved a Guds nåde, at

I bliver b frelst.

25 Måtte Gud derfor oprejse

jer fra døden ved opstandelsens

kraft og også fra evigtvarende

død ved a forsoningens kraft,

så I må blive modtaget i Guds

evige rige, så I må prise ham

ved guddommelig nåde. Amen.

KAPITEL 11

Jakob så sin forløser – Moseloven er

et sindbillede på Kristus og beviser,

at han kommer. Omkring 559–

545 f.Kr.

Og se, aJakob talte meget mere

til mit folk på det tidspunkt,

alligevel er det kun dette, jeg

har ladet nedskrive; for det, som

22a 1 Ne 22:4.

23a gs Handlefrihed.

b 2 Ne 2:16.

c 5 Mos 30:19.

24a gs Nåde.

b gs Frelse.

25a gs Forsoning.

11 1a 2 Ne 6:1–10.

b 2 Ne 31:1.

2a 3 Ne 23:1.

b gs Forløser.

3a 2 Ne 2:3;

Jakob 7:5.

b 2 Ne 27:12;

Eter 5:2–4;

L&P 5:11.

jeg har b skrevet, er tilstrækkeligt

for mig.

2 Og nu skriver jeg, Nefi, flere

af a Esajas’ ord, for min sjæl

fryder sig ved hans ord. For jeg

vil anvende hans ord på mit

folk, og jeg vil sende dem ud til

alle mine børn, for han så sandelig

min b forløser, ligesom jeg

har set ham.

3 Og min bror Jakob har også

a set ham, ligesom jeg har set

ham; derfor vil jeg sende deres

ord ud til mine børn for at bevise

for dem, at mine ord er sande.

For se, ved b tre vidners ord

vil jeg stadfæste mit ord, har

Gud sagt. Alligevel sender Gud

flere vidner, og han beviser alle

sine ord.

4 Se, min sjæl fryder sig ved at

a bevise sandheden om b Kristi

komme for mit folk; for med

dette sigte er c Moseloven blevet

givet, og alt det, som Gud har

givet mennesket fra verdens

begyndelse, er sindbilleder på

ham.

5 Og min sjæl fryder sig også

ved Herrens a pagter, som han

har sluttet med vore fædre, ja,

min sjæl fryder sig ved hans

nåde og ved hans retfærdighed

og magt og barmhjertighed

ved den store og evige plan til

udfrielse fra døden.

6 Og min sjæl fryder sig ved

at bevise for mit folk, at a med-

4a 2 Ne 31:2.

b Jakob 4:5;

Jar 1:11;

Alma 25:15–16;

Eter 12:19.

c 2 Ne 5:10.

5a gs Abrahamske pagt.

6a Mosi 3:15.

Similar magazines