MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 6:5–7:3 596

næring ved Guds gode ord for

at holde dem på den rette vej

og sørge for, at de bestandig

var c opmærksomme på bøn,

idet de alene d stolede på Kristi

fortjenester, han som var deres

tros e ophavsmand og fuldender.

5Og a kirken mødtes b ofte for

at c faste og for at bede og for at

tale, den ene med den anden,

om deres sjæls velfærd.

6 Og de mødtes ofte for at nyde

brød og vin til erindring om

Herren Jesus.

7 Og de var omhyggelige med

at sikre, at der a ikke var nogen

ugudelighed blandt dem; og

de, som man fandt begik misgerninger,

og som b tre vidner

fra kirken dømte skyldige over

for c ældsterne, deres navne

blev d slettet, hvis de ikke omvendte

sig og e ikke bekendte,

og de blev ikke regnet blandt

Kristi folk.

8 Men a så ofte som de med oprigtig

hensigt omvendte sig og

stræbte efter tilgivelse, blev de

b tilgivet.

9 Og deres møder blev a ledt af

kirken efter Åndens tilskyndelser

og ved b Helligåndens kraft;

for som Helligåndens kraft ledte

dem, hvad enten det var til at

prædike eller til at formane eller

til at bede eller til at anråbe

4c Alma 34:39;

3 Ne 18:15–18.

d 2 Ne 31:19;

L&P 3:20.

e Hebr 12:2.

5a gs Jesu Kristi Kirke.

b 3 Ne 18:22; 4 Ne 1:12;

L&P 88:76.

c gs Faste.

7a L&P 20:54.

b L&P 42:80–81.

gs Vidne (navneord).

c Alma 6:1.

gs Ældste.

d 2 Mos 32:33;

L&P 20:83.

gs Udelukkelse.

e gs Bekendelse.

eller til at synge, således blev

det gjort.

KAPITEL 7

Der gives en opfordring til at gå

ind til Herrens hvile – Bed med

oprigtig hensigt – Kristi Ånd sætter

mennesker i stand til at kende

godt fra ondt – Satan overtaler

mennesker til at fornægte Kristus

og gøre ondt – Profeterne fastslår

Kristi komme – Ved tro udføres

der mirakler og engle betjener –

Menneskene bør håbe på evigt liv

og holde fast ved næstekærligheden.

Omkring 401–421 e.Kr.

Og nu skriver jeg, Moroni, nogle

få af min fars, Mormons, ord,

som han talte angående a tro,

håb og næstekærlighed; for således

talte han til folket, mens

han underviste dem i den synagoge,

som de havde bygget

som et sted til at tilbede i.

2 Og nu taler jeg, Mormon, til

jer, mine elskede brødre; og det

er ved Gud Faderens og vor

Herre Jesu Kristi nåde og ved

hans hellige vilje takket være

den gave, som hans a kald til

mig er, at det er mig tilladt at

tale til jer på dette tidspunkt.

3 Derfor vil jeg tale til jer, som

tilhører kirken, og som er Kristi

fredsommelige tilhængere, og

8a Mosi 26:30–31.

b gs Tilgive.

9a L&P 20:45; 46:2.

b gs Helligånden.

7 1a 1 Kor 13:1–13;

Eter 12:3–22, 27–37;

Moro 8:14; 10:20–23.

2a gs Kalde, kaldet

af Gud.

Similar magazines