MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

599 Moronis Bog 7:27–37

re og sagde: a Hvad end I beder

Faderen om i mit navn, og som

er godt, i tro, overbeviste om at

I skal få det, se, det skal blive

gjort for jer.

27 Derfor, mine elskede brødre,

er a mirakler hørt op, fordi

Kristus er steget op til himlen

og har sat sig ved Guds højre

hånd for af Faderen at gøre

b krav på den ret, som han har

til at vise barmhjertighed, hvad

angår menneskenes børn?

28 For han har opfyldt lovens

krav, og han gør krav på alle

dem, der har tro på ham; og de,

der har tro på ham, a holder fast

ved alt godt; derfor b taler han

menneskenes børns sag; og han

bor for evigt i himlene.

29 Og fordi han har gjort det,

mine elskede brødre, er mirakler

da hørt op? Se, jeg siger jer:

Nej, ej heller er englene hørt op

med at betjene menneskenes

børn.

30 For se, de er underkastet

ham for at tjene på hans befalings

ord og for at vise sig for

dem, som har en stærk tro og

et fast sind i enhver form for

gudsfrygt.

31 Og opgaven i deres tjenestegerning

er at kalde mennesker

til omvendelse og at fuldende

og at udføre det arbejde, der

vedrører Faderens pagter, som

han har sluttet med menneskenes

børn, at berede vejen

blandt menneskenes børn ved

26a 3 Ne 18:20.

gs Bøn.

27a gs Mirakel.

b Es 53:12; Mosi 14:12.

28a Rom 12:9; L&P 98:11.

b 1 Joh 2:1; 2 Ne 2:9.

gs Talsmand.

32a gs Tro.

33a Matt 17:20.

b L&P 88:64–65.

at kundgøre Kristi ord for

Herrens udvalgte redskaber, så

de kan aflægge vidnesbyrd om

ham.

32 Og ved at gøre således

bereder Gud Herren vejen, så

resten af menneskene kan få

a tro på Kristus, så Helligånden

kan få plads i deres hjerte i overensstemmelse

med hans kraft;

og på denne vis tilvejebringer

Faderen de pagter, som han har

sluttet med menneskenes børn.

33 Og Kristus har sagt: a Hvis I

har tro på mig, skal I have magt

til at gøre hvad som helst, jeg

anser for b tjenligt.

34 Og han har sagt: a Omvend

jer, alle I jordens ender, og kom

til mig, og bliv døbt i mit navn,

og hav tro på mig, så I kan blive

frelst.

35 Og se, mine elskede brødre,

hvis det er tilfældet, at det, som

jeg har talt til jer, er sandt, og

Gud vil vise jer med a magt og

stor herlighed på den yderste

b dag, at det er sandt, og hvis

det er sandt, er miraklernes dage

da hørt op?

36 Eller er englene hørt op

med at vise sig for menneskenes

børn? Eller har han a holdt

Helligåndens kraft tilbage fra

dem? Eller vil han det, så længe

tiden varer, eller jorden står,

eller der på dens overflade findes

et eneste menneske, der

kan frelses?

37 Se, jeg siger jer: Nej, for det

34a 3 Ne 27:20;

Eter 4:18.

35a 2 Ne 33:11.

b L&P 35:8.

36a Moro 10:4–5, 7, 19.

Similar magazines