MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 13:30–14:5 194

endog en meget a streng lov;

for de var et stivnakket folk,

b hurtige til at gøre misgerninger

og langsomme til at huske

Herren deres Gud;

30 derfor blev der givet dem

en a lov, ja, en lov med skikke og

med b ordinancer, en lov, som

de skulle c iagttage strengt fra

dag til dag for at holde dem i

erindring om Gud og deres

pligt mod ham.

31 Men se, jeg siger jer, at

alt dette var a sindbilleder på det

tilkommende.

32 Og se, forstod de loven? Jeg

siger jer: Nej, de forstod ikke

alle loven, og det var på grund

af deres hjertes hårdhed; for de

forstod ikke, at ingen kunne

blive frelst, a undtagen ved Guds

forløsning.

33 For se, profeterede Moses

ikke for dem om Messias’ komme,

og om at Gud skulle forløse

sit folk? Jo, og endog a alle de

profeter, der har profeteret lige

siden verden begyndte, har de

ikke talt mere eller mindre om

dette?

34 Har de ikke sagt, at a Gud

selv skulle komme ned blandt

menneskenes børn og påtage sig

et menneskes skikkelse og gå

omkring med mægtig kraft på

jordens overflade?

35 Ja, og har de ikke også

sagt, at han skulle tilvejebringe

de dødes a opstandelse, og at han

29a Jos 1:7–8.

b Alma 46:8.

30a 2 Mos 20.

b gs Ordinancer.

c Jakob 4:5.

31a Mosi 16:14;

Alma 25:15.

gs Symbolik.

32a 2 Ne 25:23–25.

33a 1 Ne 10:5;

Jakob 4:4; 7:11.

34a Mosi 7:27; 15:1–3.

gs Gud,

Guddommen.

selv skulle blive undertrykt og

plaget?

KAPITEL 14

Esajas taler messiansk – Messias’

ydmygelse og lidelser fremstilles

– Han bringer sin sjæl som et offer

for synd og går i forbøn for overtrædere

– Sammenlign med Esajas’

Bog, kapitel 53. Omkring 148 f.Kr.

Ja, siger Esajas ikke: Hvem

troede på vor beretning, og

for hvem bliver Herrens arm

åbenbaret?

2 For han skal skyde op for

ham som en spæd plante og som

et rodskud af tør jord; han har

ingen fremtræden eller pragt;

og når vi ser ham, er der ingen

skønhed, at vi skulle drages

mod ham.

3 Han er foragtet og forkastet

af mennesker, en sorgernes

mand og kendt med lidelse, og

vi skjulte vort ansigt for ham;

han var foragtet, og vi regnede

ham ikke for noget.

4 Han har visselig a båret vor

b lidelse og båret vore sorger;

dog regnede vi ham for ramt,

slået af Gud og plaget.

5 Men han blev gennemboret

for vore a overtrædelser, han

blev knust for vor syndighed;

de straffe, der gav os fred, dem

led han; og ved hans sår bliver

vi b helbredt.

35a Es 26:19;

2 Ne 2:8.

14 4a Alma 7:11–12.

b Matt 8:17.

5a Mosi 15:9;

Alma 11:40.

b 1 Pet 2:24–25.

Similar magazines