MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 61:15–62:3 414

med vore ord, ja, såsom oprør

og opsplitninger, lad os a modsætte

os dem med vore sværd,

så vi kan bevare vor frihed, så

vi kan fryde os over det store

privilegium ved vor kirke og ved

vor forløsers og vor Guds sag.

15 Kom derfor hastigt til mig

med nogle få af dine mænd,

og efterlad resten under Lehis

og Teankums ledelse; giv dem

magt til at føre krigen i den del

af landet i overensstemmelse

med a Guds Ånd, der også er

den frihedsånd, som er i dem.

16 Se, jeg har sendt nogle få

forsyninger til dem, så de ikke

skal omkomme, førend du kan

komme til mig.

17 Saml den styrke, du kan,

under din march hertil, og vi vil

hastigt drage mod dem, der har

skilt sig ud, i vor Guds styrke i

overensstemmelse med den tro,

som er i os.

18 Og vi vil tage byen Zarahemla

i besiddelse, så vi kan få

mere føde at sende frem til Lehi

og Teankum; ja, vi vil drage

mod dem i Herrens styrke, og

vi vil gøre en ende på denne

store ugudelighed.

19 Og se, Moroni, jeg glæder

mig over at have modtaget dit

brev, for jeg var noget bekymret

over, hvad vi skulle gøre, om

det ville være rigtigt af os at

drage ud mod vore brødre.

20 Men du har sagt, at medmindre

de omvender sig, har

Herren befalet dig, at du skal

drage ud mod dem.

21 Se til, at du a styrker Lehi og

14a Alma 43:47.

15a 2 Kor 3:17.

gs Helligånden.

21a Zak 10:12.

Teankum i Herren; sig til dem,

at de ikke skal frygte, for Gud

vil udfri dem, ja, og også alle

dem, der står fast i den frihed,

hvormed Gud har gjort dem

fri. Og nu slutter jeg mit brev til

min elskede broder Moroni.

KAPITEL 62

Moroni kommer Pahoran til hjælp i

Gideons land – De kongemænd, der

nægter at forsvare deres land, bliver

sendt i døden – Pahoran og Moroni

genindtager Nefiha – Mange lamanitter

slutter sig til Ammons folk –

Teankum slår Ammoron ihjel og

bliver derefter selv slået ihjel –

Lamanitterne bliver drevet ud af

landet, og der bliver stiftet fred –

Helaman vender tilbage til tjenestegerningen

og opbygger kirken.

Omkring 62–57 f.Kr.

Og se, det skete, at da Moroni

havde modtaget dette brev,

fattede hans hjerte mod, og han

blev fyldt af en overordentlig

stor glæde på grund af Pahorans

trofasthed, at han ikke også var

en aforræder mod friheden og

sit lands sag.

2 Men han sørgede også overordentlig

meget på grund af

ugudeligheden blandt dem,

der havde drevet Pahoran fra

dommersædet, ja, kort sagt på

grund af dem, der havde sat

sig op imod deres land og også

deres Gud.

3 Og det skete, at Moroni efter

Pahorans ønske tog et lille antal

mænd og gav Lehi og Teankum

62 1a Alma 60:18.

Similar magazines