MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 15:21–16:4 502

til jer, at de andre stammer har

Faderen skilt ud fra dem; og

det er på grund af deres ugudelighed,

at de ikke ved noget

om dem.

21 Og sandelig siger jeg til jer,

at I er dem, om hvem jeg sagde:

Jeg har a andre får, som ikke er

af denne fold; også dem må

jeg lede, og de skal høre min

røst, og der skal blive én fold

og én hyrde.

22 Og de forstod mig ikke, for

de troede, det var a ikke-jøderne;

for de forstod ikke, at ikke-jøderne

ville blive b omvendt ved

deres forkyndelse.

23 Og de forstod mig ikke, da

jeg sagde, at de skulle høre min

røst; og de forstod mig ikke, at

a ikke-jøderne ikke på noget tidspunkt

skulle høre min røst –

at jeg ikke skulle give mig til

kende for dem undtagen ved

b Helligånden.

24 Men se, I har både hørt a min

røst og set mig; og I er mine får,

og I er regnet blandt dem, som

Faderen har b givet mig.

KAPITEL 16

Jesus vil besøge andre af Israels

tabte får – I de sidste dage skal

evangeliet nå ud til ikke-jøderne og

dernæst til Israels hus – Herrens

folk skal med egne øjne se, når han

genrejser Zion. Omkring 34 e.Kr.

Og sandelig, sandelig siger jeg

21a Joh 10:14–16.

22a gs Ikke-jøder.

b ApG 10:34–48.

23a Matt 15:24.

b 1 Ne 10:11.

gs Helligånden.

24a Alma 5:38;

3Ne16:1–5.

b Joh 6:37; L&P 27:14.

16 1a 3 Ne 15:15.

gs Israel – Israels ti

tabte stammer.

til jer, at jeg har a andre får, som

ikke er i dette land, ej heller

i Jerusalems land, ej heller i

nogen del af det omkringliggende

land, hvor jeg har været

for at tjene.

2 For dem, som jeg taler om, er

dem, som endnu ikke har hørt

min røst; ej heller har jeg på

noget tidspunkt givet mig til

kende for dem.

3 Men jeg har fået den befaling

af Faderen, at jeg skal drage

hen til a dem, og at de skal høre

min røst og skal blive regnet

blandt mine får, så der kan

blive én fold og én hyrde;

derfor drager jeg bort for at vise

mig for dem.

4 Og jeg befaler jer, at I skal

skrive disse a ord, efter at jeg er

borte, så dersom mit folk ved

Jerusalem, de, som har set mig

og været sammen med mig i

min tjenestegerning, ikke beder

Faderen i mit navn om, at de

må få kundskab om jer ved

Helligånden og også om de

andre stammer, som de ikke

kender til, at disse ord, som I

skal skrive, kan blive bevaret

og kan blive tilkendegivet for

b ikke-jøderne, så resten af deres

efterkommere, som på grund

af deres vantro skal blive spredt

over hele jordens overflade, ved

ikke-jødernes fylde kan blive

bragt ind eller kan blive bragt

til c kundskab om mig, deres

forløser.

3a 3 Ne 17:4.

4a gs Skrifter.

b 1 Ne 10:14;

3 Ne 21:6.

c Ez 20:42–44;

3 Ne 20:13.

Similar magazines