MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

517 Tredje Nefi 21:13–28

b træder ned og flår i stykker, og

ingen kan udfri dem.

13 Deres hånd skal løftes mod

deres modstandere, og alle deres

fjender skal tilintetgøres.

14 Ja, ve ikke-jøderne, medmindre

de a omvender sig; for

det skal ske på den dag, siger

Faderen, at jeg vil tilintetgøre

dine heste fra din midte, og jeg

vil ødelægge dine stridsvogne;

15 og jeg vil tilintetgøre byerne

i dit land og nedbryde alle dine

støttepunkter;

16 og jeg vil udrydde trolddom

af dit land, og du skal ikke mere

have sandsigere;

17 dine a udskårne gudebilleder

vil jeg også tilintetgøre og dine

oprejste gudebilleder fra din

midte, og du skal ikke mere

tilbede dine hænders værk;

18 og jeg vil rykke dine lunde

op fra din midte; ligeså vil jeg

ødelægge dine byer.

19 Og det skal ske, at al a løgn

og bedrag og misundelse og stridigheder

og præstelist og utugtigheder

skal afskaffes.

20 For det skal ske, siger

Faderen, at hver den, som på

den dag ikke vil omvende sig

og komme til min elskede Søn,

dem vil jeg forstøde fra mit folk,

o Israels hus;

21 og jeg vil fuldbyrde hævn

og raseri over dem, som over

hedningerne, sådan som de ikke

før har hørt.

12b 3 Ne 16:13–15.

14a 2 Ne 10:18; 33:9.

17a 2 Mos 20:3–4;

Mosi 13:12–13;

L&P 1:16.

gs Afgudsdyrkelse.

19a 3 Ne 30:2.

22a gs Uddeling.

b 2 Ne 10:18–19;

3 Ne 16:13.

23a 3 Ne 20:22;

Eter 13:1–12.

gs Ny Jerusalem.

25a 1 Ne 13:37.

22 Men hvis de vil omvende

sig og lytte til mine ord og ikke

forhærde hjertet, vil jeg a oprette

min kirke blandt dem, og de

skal optages i pagten og blive

b regnet blandt denne Jakobs

rest, til hvem jeg har givet dette

land som arvelod.

23 Og de skal hjælpe mit folk,

Jakobs rest, og også så mange

af Israels hus, som vil komme,

så de kan bygge en by, som skal

kaldes det a ny Jerusalem.

24 Og da skal de hjælpe mit

folk, som er spredt over hele

landets overflade, så de kan

blive indsamlet til det ny

Jerusalem.

25 Og da skal himlens a magt

komme ned blandt dem; og b jeg

vil også være midt blandt dem.

26 Og da skal Faderens værk

begynde på den dag, ja, når

dette evangelium skal blive

prædiket blandt resten af dette

folk. Sandelig siger jeg til jer:

På den dag skal Faderens værk

a begynde blandt alle de spredte

af mit folk, ja, nemlig blandt de

stammer, som har været b tabte,

som Faderen har ført ud af

Jerusalem.

27 Ja, værket skal begynde

blandt alle de a spredte af mit

folk med Faderen som den, der

bereder den vej, hvorved de

kan komme til mig, så de kan

påkalde Faderen i mit navn.

28 Ja, og da skal værket begyn-

b Es 2:2–4;

3 Ne 24:1.

26a 1 Ne 14:17;

3Ne21:6–7.

b gs Israel – Israels ti

tabte stammer.

27a 3Ne16:4–5.

Similar magazines