MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 6:2–7:1 250

efter Guds orden til at præsidere

og d våge over menigheden.

2 Og det skete, at hver den,

som ikke tilhørte kirken, og som

omvendte sig fra sine synder,

blev a døbt til omvendelse og

blev optaget i kirken.

3 Og det skete også, at hver

den, som tilhørte kirken, og

som ikke a omvendte sig fra sin

ugudelighed og ydmygede sig

for Gud – jeg mener dem, der

var indbildske i hjertets b stolthed

– de blev udelukket, og

deres navne blev c slettet, så

deres navne ikke mere blev

regnet blandt de retfærdiges.

4 Og således begyndte de at

oprette kirkens orden i byen

Zarahemla.

5 Se, jeg ønsker, at I skal forstå,

at Guds ord var frit tilgængeligt

for alle, at ingen blev berøvet

det privilegium at samle sig for

at høre Guds ord.

6 Men Guds børn blev befalet,

at de skulle samle sig ofte og

forene sig i a faste og indtrængende

bøn til fordel for velfærden

for de sjæle, som ikke

kendte Gud.

7 Og se, det skete, at da Alma

havde foretaget disse reguleringer,

drog han bort fra dem,

ja, fra den menighed, som var i

byen Zarahemla, og drog over

på østsiden af floden Sidon ind

i a Gideons dal, idet der dér var

blevet bygget en by, der hed

byen Gideon, som lå i den dal,

der hed Gideon, idet den var

1d L&P 52:39.

2a gs Døbe, dåb.

3a Mosi 26:6.

b gs Stolthed.

c 2 Mos 32:33;

Mosi 26:36;

Alma 1:24; 5:57–58.

gs Udelukkelse.

opkaldt efter den mand, der var

blevet b slået ihjel med sværdet

ved Nehors hånd.

8 Og Alma gik ud og begyndte

at kundgøre Guds ord for den

menighed, som var blevet oprettet

i Gideons dal, i overensstemmelse

med åbenbaringen

af sandheden af det ord, som

var blevet talt af hans fædre, og

i overensstemmelse med profetiens

ånd, som var i ham som

følge af a vidnesbyrdet om Jesus

Kristus, Guds Søn, som skulle

komme for at forløse sit folk

fra deres synder, og den hellige

orden ved hvilken han var

kaldet. Og således er det skrevet.

Amen.

Almas ord, som han fremførte

for folket i Gideon ifølge hans

egen optegnelse.

Omfatter kapitel 7.

KAPITEL 7

Kristus skal blive født af Maria –

Han vil løse dødens bånd og bære

sit folks synder – De, der omvender

sig, bliver døbt og holder befalingerne,

skal få evigt liv – Tilsølethed

kan ikke arve Guds rige – Der

kræves ydmyghed, tro, håb og næstekærlighed.

Omkring 83 f.Kr.

Se, mine elskede brødre, eftersom

det er blevet mig tilladt at

komme til jer, vil jeg derfor

6a gs Faste.

7a Alma 2:20.

b Alma 1:9.

8a Åb 19:10.

Similar magazines