MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

279 Almas Bog 15:13–16:2

13 Og Alma oprettede en menighed

i Sidoms land og indviede

præster og lærere i landet til

at døbe til Herren hver den, som

nærede ønske om at blive døbt.

14 Og det skete, at det var

mange; for de flokkedes ind fra

hele egnen rundt om Sidom og

blev døbt.

15 Men hvad angår folket i

Ammonihas land, så forblev de

et hårdhjertet og stivnakket folk;

og de omvendte sig ikke fra

deres synder, idet de tilskrev

al Almas og Amuleks kraft

Djævelen; for de var af a Nehors

bekendelse og troede ikke på

omvendelse fra deres synder.

16 Og det skete, at Alma og

Amulek – Amulek, der havde

a forsaget alt sit guld og sølv og

sine kostbarheder, som var i

Ammonihas land, for Guds ords

skyld, og som var blevet b afvist

af dem, der engang var hans

venner, og også af sin far og

sine slægtninge;

17 derfor, efter at Alma havde

oprettet menigheden i Sidom

og havde set en omfattende

a tilbageholdenhed, ja, havde

set, at folket var blevet tilbageholdende

med hensyn til deres

hjertes stolthed og begyndte

at b ydmyge sig for Gud og

begyndte at samle sig i deres

helligdomme for at c tilbede Gud

foran alteret, idet de bestandigt

d vågede og bad, for at de kunne

blive udfriet fra Satan og fra

e død og fra undergang –

15a Alma 1:2–15.

16a Luk 14:33;

Alma 10:4.

b gs Forfølgelse.

17a Alma 16:21.

b gs Ydmyg.

c gs Tilbedelse.

d gs Bøn; Vogte,

18 se, som jeg sagde, Alma,

der havde set alt dette, han tog

derfor Amulek med sig og kom

over til Zarahemlas land, og han

tog ham med til sit eget hus og

tog sig af ham i hans modgang

og styrkede ham i Herren.

19 Og således endte det tiende

år af den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

KAPITEL 16

Lamanitterne udrydder folket i

Ammoniha – Zoram leder nefitterne

til sejr over lamanitterne –

Alma og Amulek og mange andre

prædiker ordet – De underviser i,

at Kristus vil vise sig for nefitterne

efter sin opstandelse. Omkring

81–77 f.Kr.

Og det skete i det ellevte år af

den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk på den

femte dag i den anden måned,

efter at der havde været megen

fred i Zarahemlas land og ikke

havde været nogen krige eller

stridigheder i et vist antal år lige

til den femte dag i den anden

måned i det ellevte år, at der

hørtes et krigsråb ud over hele

landet.

2 For se, lamanitternes hære

var kommet ind fra den side af

landet, der vender mod ødemarken,

ind over grænserne, ja,

endog ind i byen aAmmoniha, og begyndte at slå folket ihjel

og ødelægge byen.

vægter.

e gs Død, åndelig.

16 2a Alma 15:1, 15–16.

Similar magazines