MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

125 Nefis Anden Bog 30:5–17

Jerusalem, og at de er efterkommere

af jøderne.

5 Og Jesu Kristi evangelium

skal blive kundgjort blandt

a dem; derfor skal b de atter blive

bragt til c kundskab om deres

fædre og ligeledes til den

kundskab om Jesus Kristus, der

fandtes blandt deres fædre.

6 Og da skal de fryde sig, for

de skal vide, at det er en velsignelse

til dem fra Guds hånd; og

deres skæl af mørke skal begynde

at falde fra deres øjne, og

der skal ikke gå mange slægtled

bort blandt dem, førend de bliver

et rent og et a tiltalende folk.

7 Og det skal ske, at a jøderne,

som er spredt, også skal b begynde

at tro på Kristus, og de skal

begynde at samle sig på landets

overflade; og så mange, som vil

tro på Kristus, skal også blive

et tiltalende folk.

8 Og det skal ske, at Gud

Herren skal begynde sit værk

blandt alle folkeslag, stammer,

tungemål og folk for at tilvejebringe

genoprettelsen af sit folk

på jorden.

9 Og med retfærdighed skal

Gud a Herren b dømme de fattige

og irettesætte med upartiskhed

til fordel for jordens c sagtmodige.

Og han skal slå jorden med

sin munds kæp, og med sine

læbers ånde skal han slå de

ugudelige ihjel.

5a 3 Ne 21:3–7, 24–26.

b L&P 3:20.

c 1 Ne 15:14; 2 Ne 3:12;

Morm 7:1, 9–10.

6a L&P 49:24; 109:65.

7a 2 Ne 29:13–14.

b 2 Ne 25:16–17.

9a Es 11:4–9.

b 2 Ne 9:15.

c gs Sagtmodig.

10a gs Sidste dage.

b L&P 63:53–54.

c Moses 7:61.

d 1 Ne 22:15–17, 23.

gs Jorden – Jordens

renselse.

10 For den a tid kommer hastigt,

da Gud Herren skal forårsage

en stor b adskillelse blandt folk,

og de ugudelige vil han slå ihjel,

og han vil c skåne sit folk, ja, selv

om han må d slå de ugudelige

ihjel ved ild.

11 Og a retfærdighed skal være

bæltet om hans lænder og trofasthed

bæltet om hans hofter.

12 Og da skal ulven a bo sammen

med lammet, og panteren

skal ligge sammen med kiddet,

og kalven og den unge løve og

fedekvæget skal leve sammen,

og et lille barn skal lede dem.

13 Og koen og bjørnen skal

æde; deres unger skal ligge sammen,

og løven skal æde strå

som oksen.

14 Og det diende barn skal lege

ved giftslangens hul, og det

afvænnede barn skal stikke sin

hånd ind i hugormens hule.

15 De skal ikke forvolde ondt

eller ødelægge noget på hele

mit hellige bjerg; for jorden

skal være fuld af kundskab om

Herren, ligesom vandene dækker

havet.

16 For se, a alle folkeslags

gerninger skal blive kundgjort;

ja, alt skal blive b kundgjort for

menneskenes børn.

17 Der er intet, der er hemmeligt,

som ikke skal blive

a åbenbaret; der er ingen mørkets

gerning, som ikke skal blive

11a Es 11:5–9.

12a Es 65:25.

gs Tusindårsriget.

16a L&P 101:32–35;

121:28–29.

b Eter 4:6–7.

17a L&P 1:2–3.