MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

15 Nefis Første Bog 7:17–8:5

efterlade mig i ørkenen for at

blive fortæret af vilde rovdyr.

17 Men det skete, at jeg bad

til Herren og sagde: O Herre,

vil du i overensstemmelse med

min tro på dig udfri mig af mine

brødres hænder, ja, give mig

styrke, så jeg kan a sprænge disse

bånd, som jeg er bundet med.

18 Og det skete, at da jeg

havde sagt disse ord, se, da

blev båndene løst fra mine

hænder og fødder, og jeg stod

foran mine brødre, og jeg talte

til dem igen.

19 Og det skete, at de igen

blev vrede på mig og forsøgte

at lægge hånd på mig, men se,

en af Ismaels a døtre, ja, og også

hendes mor og en af Ismaels

sønner, bønfaldt mine brødre,

således at de blødgjorde deres

hjerte og ophørte med at forsøge

at berøve mig livet.

20 Og det skete, at de var

sorgfulde på grund af deres

ugudelighed, således at de bøjede

sig ned for mig og bønfaldt

mig om at tilgive dem for det,

som de havde gjort imod mig.

21 Og det skete, at jeg uforbeholdent

a tilgav dem alt, hvad de

havde gjort, og jeg formanede

dem til, at de skulle bede til

Herren deres Gud om tilgivelse.

Og det skete, at de gjorde det.

Og efter at de havde bedt til

Herren, begav vi os igen på vor

rejse mod vor fars telt.

22 Og det skete, at vi kom ned

til vor fars telt. Og efter at jeg

17a Alma 14:26–28.

19a 1 Ne 16:7.

21a gs Tilgive.

22a gs Taknemlighed.

b 1 Ne 5:9.

8 2a gs Drømme;

Åbenbaring.

b 1 Ne 10:17.

og mine brødre og hele Ismaels

hus var kommet ned til min

fars telt, gav de a tak til Herren

deres Gud, og de bragte ham

b slagtoffer og brændofre.

KAPITEL 8

Lehi ser et syn om livets træ –

Han spiser af dets frugt og ønsker,

at hans familie skal gøre det samme

– Han ser en jernstang, en snæver

og trang sti og de tåger af mørke,

der indhyller mennesker – Sarija,

Nefi og Sam spiser af frugten, men

Laman og Lemuel nægter. Omkring

600–592 f.Kr.

Og det skete, at vi havde samlet

alle slags frø af enhver art sammen,

både korn af enhver art og

også frø af frugt af enhver art.

2 Og det skete, at mens min

far var i ørkenen, talte han til os

og sagde: Se, jeg har a drømt en

drøm, eller med andre ord, jeg

har set et b syn.

3 Og se, på grund af det, som

jeg har set, har jeg grund til at

fryde mig i Herren ved a Nefi og

også ved Sam, for jeg har grund

til at formode, at de, og også

mange af deres efterkommere,

vil blive frelst.

4 Men se, a Laman og Lemuel,

jeg nærer stor bekymring for jer,

for se, det forekom mig, at jeg i

min drøm så en mørk og dyster

ørken.

5 Og det skete, at jeg så en

mand, og han var klædt i en

gs Syn.

3a 1 Ne 8:14–18.

4a 1 Ne 8:35–36.

Similar magazines