MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mosijas Bog 18:8–17 202

var samlet for at høre ham. Og

han a underviste dem og prædikede

omvendelse og forløsning

og tro på Herren for dem.

8 Og det skete, at han sagde til

dem: Se, her er Mormons vande

(for således blev de kaldt), og

se, eftersom I nu nærer a ønske

om at komme ind i Guds b fold

og at blive kaldt hans folk og er

c villige til at bære hinandens

byrder, så de bliver lette;

9 ja, og er villige til at sørge

med dem, der sørger, ja, og

at trøste dem, der står i behov

for trøst, og at stå som a Guds

vidner til alle tider og i alle

ting og på alle steder, hvor I

måtte befinde jer, ja, indtil

døden, så I kan blive forløst af

Gud og blive regnet blandt dem

i den b første opstandelse, så I

må få c evigt liv –

10 se, jeg siger jer, hvis dette

er jeres hjertes ønske, hvad har I

da imod at blive a døbt i Herrens

navn som et vidnesbyrd for ham

om, at I har indgået en b pagt

med ham om, at I vil tjene ham

og holde hans befalinger, så han

kan udøse sin Ånd mere rigeligt

over jer.

11 Og se, da folket havde hørt

disse ord, klappede de i deres

hænder af glæde og udbrød:

Det er vort hjertes ønske.

12 Og se, det skete, at Alma

tog Helam, som var en af de

7a Alma 5:11–13.

8a L&P 20:37.

b gs Jesu Kristi Kirke.

c gs Medfølelse.

9a gs Missionering;

Vidne (udsagnsord);

Vidne (navneord).

b Mosi 15:21–26.

c gs Evigt liv.

10a 2 Ne 31:17.

gs Døbe, dåb.

b gs Pagt.

13a gs Helligånden.

b 3 Ne 11:23–26;

L&P 20:72–74.

c TA 1:5.

første, og gik hen og trådte ud i

vandet og råbte, idet han sagde:

O Herre, udøs din Ånd over

din tjener, så han kan gøre dette

arbejde i hjertets hellighed.

13 Og da han havde sagt disse

ord, kom a Herrens Ånd over

ham, og han sagde: Helam, jeg

b døber dig, idet jeg har c myndighed

fra Gud den Almægtige,

som et vidnesbyrd om, at du

har indgået en pagt om at tjene

ham, indtil du er død, hvad det

dødelige legeme angår; og måtte

Herrens Ånd blive udøst over

dig; og måtte han skænke dig

evigt liv ved Kristi d forløsning,

hvem han har beredt fra verdens

e grundlæggelse.

14 Og efter at Alma havde

sagt disse ord, blev både Alma

og Helam a begravet i vandet;

og de rejste sig og kom op af

vandet og frydede sig, for de

var fyldt af Ånden.

15 Og atter, Alma tog en anden

og gik for anden gang ud i

vandet og døbte ham ligesom

den første, blot begravede han

ikke sig selv i vandet igen.

16 Og på denne måde døbte

han enhver, der kom hen til

stedet Mormon; og de var i

antal omkring to hundrede og

fire sjæle; ja, og de blev a døbt i

Mormons vande og blev fyldt

af Guds b nåde.

17 Og de blev kaldt Guds kirke

gs Præstedømme.

d gs Forløse.

e Moses 4:2; 5:9.

14a gs Døbe, dåb – Dåb

ved nedsænkning i

vand.

16a Mosi 25:18.

b gs Nåde.

Similar magazines