MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

3 Nefis Første Bog 1:16–2:2

hjerte var fyldt på grund af det,

som han havde set, ja, som

Herren havde vist ham.

16 Og se, jeg, Nefi, udfærdiger

ikke en fuldstændig beretning

om det, som min far har skrevet,

for han har skrevet meget,

som han så i syner og i drømme;

og han har også skrevet

meget, som han a profeterede og

talte til sine børn, hvorom jeg

ikke udfærdiger en fuldstændig

beretning.

17 Men jeg vil udfærdige en

beretning om mit virke i mine

dage. Se, jeg udfærdiger en a forkortelse

af min fars b optegnelse

på plader, som jeg har lavet med

mine egne hænder; for se, efter

at jeg har forkortet min fars

optegnelse, så vil jeg udfærdige

en beretning om mit eget liv.

18 For se, jeg ønsker, at I skal

vide, at efter at Herren havde

vist min far, Lehi, så mange

forunderlige ting, ja, angående

a ødelæggelsen af Jerusalem, se,

da gik han ud blandt folket og

begyndte at b profetere og at

fortælle dem om det, som han

havde både set og hørt.

19 Og det skete, at jøderne

a spottede ham på grund af det,

som han vidnede om dem; for

han vidnede i sandhed om deres

ugudelighed og deres vederstyggeligheder;

og han vidnede

om, at det, som han havde set

og hørt, og også det, som han

16a 1 Ne 7:1.

17a 1Ne9:2–5.

b 1 Ne 6:1–3; 19:1–6;

2 Ne 5:29–33;

L&P 10:38–46.

18a 2 Ne 25:9–10;

L&P 5:20.

b gs Profeti.

19a 2 Krøn 36:15–16;

Jer 25:4;

1 Ne 2:13; 7:14.

b gs Messias.

havde læst i bogen, tydeligt tilkendegav

b Messias’ komme og

også verdens forløsning.

20 Og da jøderne hørte dette,

blev de vrede på ham, ja, ligesom

på profeterne fordum, som

de havde a stødt ud og stenet og

slået ihjel; og de stræbte ham

også efter livet for at berøve

ham det. Men se, jeg, Nefi, vil

vise jer, at Herrens milde b barmhjertighed

er over alle dem,

som han har udvalgt på grund

af deres tro for at gøre dem

mægtige, endog med magt til

udfrielse.

KAPITEL 2

Lehi fører sin familie ud i ørkenen

ved Det Røde Hav – De efterlader

deres ejendom – Lehi bringer et

slagtoffer til Herren og lærer sine

sønner, at de skal holde befalingerne

– Laman og Lemuel murrer imod

deres far – Nefi er lydig og beder i

tro; Herren taler til ham, og han

bliver udvalgt til at regere over

sine brødre. Omkring 600 f.Kr.

For se, det skete, at Herren talte

til min far, ja, i en drøm, og

sagde til ham: Velsignet er du,

Lehi, for det, som du har gjort;

og fordi du har været trofast og

kundgjort dette folk det, som

jeg befalede dig, se, da forsøger

de at aberøve dig livet.

2 Og det skete, at Herren

20a Hel 13:24–26.

b Alma 34:38;

L&P 46:15.

gs Barmhjertighed.

2 1a 1 Ne 7:14.

Similar magazines