MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 20:27–40 514

27 og efter at I er blevet velsignet,

da opfylder Faderen den

pagt, som han sluttede med

Abraham, idet han sagde: a I

dine efterkommere skal alle jordens

stammer blive velsignet –

så Helligånden udøses over

ikke-jøderne ved mig, hvilken

velsignelse til b ikke-jøderne skal

gøre dem mægtige, mere end

alle andre, så de vil sprede mit

folk, o Israels hus.

28 Og de skal være en a svøbe

for folket i dette land. Alligevel,

når de har modtaget mit evangeliums

fylde, da vil jeg, hvis de

forhærder hjertet mod mig, gengælde

deres syndighed på deres

eget hoved, siger Faderen.

29 Og jeg vil a erindre den pagt,

som jeg har sluttet med mit folk,

og jeg har sluttet pagt med

dem om, at jeg vil b samle dem

sammen, når jeg anser tiden for

at være inde, at jeg igen vil

give dem deres fædres c land

som deres arvelod, hvilket er

d Jerusalems land, som er det

forjættede land for dem for

evigt, siger Faderen.

30 Og det skal ske, at den tid

kommer, da mit evangeliums

fylde skal blive prædiket for

dem.

31 Og de skal a tro på mig, at

jeg er Jesus Kristus, Guds Søn,

og skal bede til Faderen i mit

navn.

27a Gal 3:8; 2 Ne 29:14;

Abr 2:9.

b 3Ne16:6–7.

28a 3Ne16:8–9.

29a Es 44:21;

3 Ne 16:11–12.

b gs Israel – Israels

indsamling.

c Am 9:14–15.

d gs Jerusalem.

31a 3 Ne 5:21–26;

21:26–29.

32a Es 52:8;

3 Ne 16:18–20.

gs Vogte, vægter.

34a Es 52:9.

32 Da skal deres a vægtere opløfte

deres røst, og med forenet

røst skal de synge, for de skal

se med egne øjne.

33 Da vil Faderen samle dem

sammen igen og give dem Jerusalem

som deres arveland.

34 Da skal de bryde ud i glæde:

a Syng sammen, I Jerusalems

øde steder, for Faderen har trøstet

sit folk, han har forløst

Jerusalem.

35 Faderen har blottet sin hellige

arm for øjnene af alle folkeslagene;

og alle jordens ender

skal se Faderens frelse; og

Faderen og jeg er ét.

36 Og da skal det opfyldes,

som står skrevet: a Vågn op, vågn

op igen, og ifør dig din styrke,

o Zion; ifør dig dine smukke

klæder, o Jerusalem, du hellige

by, for fra nu af skal de uomskårne

og de urene aldrig mere

komme ind i dig.

37 Ryst støvet af dig; rejs dig,

tag sæde, o Jerusalem; løsgør

dig af dine halslænker, o du

fangne Zions datter.

38 For så siger Herren: I har

solgt jer selv for intet, og I skal

forløses uden penge.

39 Sandelig, sandelig siger jeg

til jer, at mit folk skal kende

mit navn; ja, på den dag skal de

vide, at jeg er ham, som taler.

40 Og da skal de sige: a Hvor

herlige på bjergene er ikke

36a Es 52:1–3;

L&P 113:7–10.

gs Zion.

40a Es 52:7;

Nah 2:1;

Mosi 15:13–18;

L&P 128:19.

Similar magazines