MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

165 Mosijas Bog 2:12–21

konge over dette folk; og jeg er

blevet beskyttet og bevaret ved

hans uforlignelige kraft, for at

jeg kan tjene jer med al den

kraft, det sind og den styrke,

som Herren har skænket mig.

12 Jeg siger jer, at da det er

blevet mig forundt at tilbringe

mine dage i jeres tjeneste, ja,

indtil dette tidspunkt, og jeg

ikke har stræbt efter a guld eller

sølv eller nogen som helst form

for rigdom fra jer;

13 ej heller har jeg tilladt, at

I skulle blive spærret inde i

fangehuller, eller at I skulle gøre

hinanden til slaver, eller at I

skulle myrde eller plyndre eller

stjæle eller begå ægteskabsbrud,

ej heller har jeg tilladt, at I skulle

øve nogen slags ugudelighed,

og har lært jer, at I skulle holde

Herrens befalinger i alt det, som

han har befalet jer –

14 og jeg har endog selv a arbejdet

med mine egne hænder, så

jeg kunne tjene jer, og så I ikke

skulle være tynget af skatter,

og så der ikke skulle lægges

noget på jer, der var tungt at

bære – og om alt dette, som jeg

har talt, er I selv vidner i dag.

15 Alligevel, mine brødre, har

jeg ikke gjort dette, så jeg

kan prale, ej heller siger jeg

dette, så jeg derved kan anklage

jer; men jeg siger dette, så

I kan vide, at jeg kan svare

med en ren a samvittighed for

Gud denne dag.

12a ApG 20:33–34.

14a 1 Kor 9:18.

15a gs Samvittighed.

17a gs Visdom.

b gs Broder; Søster.

c Matt 25:40;

Jak 1:27;

L&P 42:29–31.

gs Tjeneste.

18a Matt 20:26–27.

16 Se, jeg siger jer, at fordi jeg

sagde til jer, at jeg havde tilbragt

mine dage i jeres tjeneste,

ønsker jeg ikke at prale, for jeg

har blot været i Guds tjeneste.

17 Og se, jeg fortæller jer dette,

så I kan lære a visdom; så I kan

lære, at når I er i jeres b medmenneskers

c tjeneste, er I blot i jeres

Guds tjeneste.

18 Se, I har kaldt mig jeres

konge; og hvis jeg, som I kalder

jeres konge, arbejder for at

a tjene jer, burde I da ikke arbejde

for at tjene hinanden?

19 Og se også, hvis jeg, som I

kalder jeres konge, og som har

tilbragt sine dage i jeres tjeneste

og dog har været i Guds tjeneste,

fortjener nogen tak af jer, o,

hvor meget burde I da ikke

a takke jeres himmelske Konge!

20 Jeg siger jer, mine brødre,

at hvis I ville give al den tak og

a pris, som hele jeres sjæl evner

at besidde, til den b Gud, som har

skabt jer og har beskyttet og bevaret

jer og har givet jer grund

til at frydes og har tilstedt, at

I skulle leve i fred, den ene

med den anden –

21 jeg siger jer, at hvis I skulle

tjene ham, som har skabt jer fra

begyndelsen og bevarer jer fra

dag til dag ved at låne jer ånde,

så I kan leve og røre jer og gøre

efter jeres egen a vilje, og endog

forsørger jer fra det ene øjeblik

til det næste – jeg siger, at

hvis I skulle tjene ham af hele

19a gs Taknemlighed.

20a 1 Ne 18:16.

b gs Gud,

Guddommen.

21a gs Handlefrihed.

Similar magazines