MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 26:11–20 114

set det; derfor ved jeg, at det

skal ske; og de sælger sig selv

for intet; for som belønning for

deres stolthed og deres dårskab

skal de høste undergang; for

eftersom de giver efter for Djævelen

og vælger mørkets gerninger

snarere end lysets, skal

de fare ned til b helvede.

11 For Herrens Ånd vil ikke

stedse a kæmpe med mennesket.

Og når Ånden hører op med at

kæmpe med mennesker, da

kommer hastig undergang, og

det bedrøver min sjæl.

12 Og som jeg talte om, at

a jøderne skulle blive b overbevist

om, at Jesus er den c sande

Kristus, så må det nødvendigvis

være sådan, at ikke-jøderne

også bliver overbevist om, at

Jesus er Kristus, den evige Gud,

13 og at han giver sig til kende

ved a Helligåndens kraft for alle

dem, der tror på ham, ja, for

hvert eneste folkeslag, stamme,

tungemål og folk ved at gøre

mægtige mirakler, tegn og undere

blandt menneskenes børn

i forhold til deres tro.

14 Men se, jeg profeterer for jer

om de a sidste dage; om de dage,

da Gud Herren skal b bringe dette

frem for menneskenes børn.

15 Efter at mine efterkommere

og mine brødres efterkommere

er sunket ned i vantro og er

blevet slået af ikke-jøderne; ja,

efter at Gud Herren har slået

10b gs Helvede.

11a Eter 2:15.

12a 2 Ne 30:7;

Morm 5:14.

gs Jøder.

b 2 Ne 25:18.

c Morm 3:21.

13a gs Helligånden.

14a gs Sidste dage.

b gs Gengivelse af

evangeliet.

16a Es 29:4;

Moro 10:27;

Moses 7:62.

lejr rundt omkring dem og har

belejret dem med en vold og

rejst fæstninger mod dem; og

efter at de er blevet bragt ned

i støvet, så de endog ikke er

til, skal de retfærdiges ord dog

blive skrevet, og de trofastes

bønner skal blive hørt, og alle

de, der er sunket ned i vantro,

skal ikke blive glemt.

16 For de, som skal blive udryddet,

skal a tale til dem fra

jorden, og deres tale skal lyde

svagt fra støvet, og deres røst

skal være som fra en, der maner

ånder frem; for Gud Herren vil

give ham magt, så han kan

hviske om dem, som var det fra

jorden, og deres tale skal hviske

fra støvet.

17 For så siger Gud Herren:

a De skal nedskrive det, der skal

blive gjort blandt dem, og det

skal blive skrevet og forseglet i

en bog, og de, der er sunket ned

i vantro, skal ikke få det, for

de b forsøger at tilintetgøre det,

der hører Gud til.

18 For se, ligesom de, der blev

udryddet, er blevet udryddet

hastigt; og mængden af deres

skrækindjagende skal være som

a avner, der blæser bort – ja, så

siger Gud Herren: Det skal ske

på et øjeblik, pludseligt –

19 og det skal ske, at de, der er

sunket ned i vantro, skal blive

a slået ved ikke-jødernes hånd.

20 Og ikke-jøderne er indbild-

gs Mormons Bog.

17a 2 Ne 29:12.

b En 1:14.

18a Morm 5:16–18.

19a 3Ne16:8–9;

20:27–28.

Similar magazines