MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

119 Nefis Anden Bog 27:28–28:4

alle deres gerninger. For skal

gerningen sige om ham, der

gjorde den: Han har ikke gjort

mig? Eller skal det, der er formet,

sige om ham, som formede

det: Han har ingen forståelse?

28 Men se, siger Hærskarers

Herre: Jeg vil vise menneskenes

børn, at det kun varer en meget

kort tid endnu, og så skal

Libanon blive forvandlet til en

frugtbar mark; og den frugtbare

mark skal regnes for en skov.

29 a Og på den dag skal den

døve høre bogens ord, og

den blindes øjne skal se ud af

dunkelhed og ud af mørke.

30 Og de a sagtmodige skal

også have vækst, og deres b fryd

skal være i Herren, og de fattige

blandt mennesker skal fryde

sig i Israels Hellige.

31 For så vist som Herren lever,

skal de se, at den a skrækindjagende

bliver gjort til intet, og at

spotteren bliver fortæret, og

at alle, der lurer på ondt, bliver

forstødt;

32 og de, der gør et menneske

til a overtræder på grund af et

ord og lægger en fælde for ham,

der irettesætter i b porten og

c afviser den retfærdige som

noget, der er uden værdi.

33 Derfor, så siger Herren,

som forløste Abraham, angående

Jakobs hus: Jakob skal ikke

blive til skamme nu, ej heller

skal hans ansigt blegne nu.

34 Men når han a ser sine børn,

29a Es 29:18.

30a gs Sagtmodig.

b L&P 101:36.

31a Es 29:20.

32a Luk 11:54.

b Am 5:10.

c 2 Ne 28:16.

34a Es 29:23–24.

35a 2 Ne 28:14;

L&P 33:4.

b Dan 12:4.

28 2a gs Mormons Bog.

mine hænders værk, i sin midte,

skal de hellige mit navn og hellige

Jakobs Hellige og skal frygte

Israels Gud.

35 Også de, som a fór vild i

ånden, skal komme til kundskab,

og de, som murrede, skal

b lære lærdom.

KAPITEL 28

Mange falske kirker bliver bygget

op i de sidste dage – De underviser

i falske og tomme og tåbelige lærdomme

– Frafald bliver fremherskende

på grund af falske lærere –

Djævelen raser i menneskers hjerte

– Han underviser i alle slags falske

lærdomme. Omkring 559–545 f.Kr.

Og se nu, mine brødre, jeg har

talt til jer, som Ånden har drevet

mig, derfor ved jeg, at det visselig

vil ske.

2 Og det, der skal skrives af

a bogen, skal være af stor b værdi

for menneskenes børn og især

for vore efterkommere, der er

en rest af Israels hus.

3 For det skal ske på den

dag, at de a kirker, som er bygget

op, og ikke til Herren, når den

ene skal sige til den anden: Se,

jeg, jeg er Herrens! og de andre

skal sige: Jeg, jeg er Herrens! og

således skal enhver sige, som

har bygget kirker op, og ikke til

Herren –

4 og de skal strides, den ene

med den anden; og deres præ-

b 1 Ne 13:34–42; 22:9;

3 Ne 21:6.

3a 1 Kor 1:10–13;

1 Ne 22:23;

4 Ne 1:25–29;

Morm 8:28, 32–38.

Similar magazines