MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

473 Tredje Nefi 3:17–26

at de fik frygt til at komme over

hele folket; og de anstrengte

sig af alle kræfter for at handle i

henhold til Lakoneus’ ord.

17 Og det skete, at Lakoneus

udpegede øverste anførere for

alle nefitternes hære til at kommandere

på det tidspunkt, da

røverne kom ned fra ørkenen

mod dem.

18 Se, den øverste af alle de

øverste anførere og den store

hærfører for alle nefitternes

hære blev udpeget, og hans

navn var a Gidgiddoni.

19 Se, det var skik blandt alle

nefitterne (undtagen når de var

ugudelige), at udpege en til

øverste anfører, som havde

åbenbarelsens og også a profetiens

ånd; derfor var denne Gidgiddoni

en stor profet blandt

dem, ligesom også overdommeren

var.

20 Se, folket sagde til Gidgiddoni:

Bed til Herren, og lad os

drage op i bjergene og ud i

ørkenen, så vi kan falde over

røverne og udrydde dem i

deres egne lande.

21 Men Gidgiddoni siger til

dem: Herren a forbyde det, for

hvis vi drog imod dem, ville

Herren b overgive os i deres

hænder; derfor vil vi gøre os

rede midt i vore lande, og vi vil

samle alle vore hære sammen,

og vi vil ikke drage imod dem,

men vi vil vente, til de kommer

imod os; så sandt som Herren

lever, vil han derfor overgive

dem i vore hænder, hvis vi

gør dette.

18a 3 Ne 6:6.

19a gs Profeti.

21a Alma 48:14.

b 1 Sam 14:12.

22 Og det skete i det syttende

år i den sidste del af året, at

Lakoneus’ proklamation var

gået ud over hele landets overflade,

og de havde taget deres

heste og deres vogne og deres

kvæg og alle deres flokke og

deres hjorde og deres korn og alt

deres gods og var marcheret af

sted i tusindvis og i titusindvis,

indtil de alle var kommet til det

sted, der var blevet udpeget,

hvor de skulle samle sig for at

forsvare sig mod deres fjender.

23 Og det land, der var blevet

udpeget, var Zarahemlas land

og det land, der lå mellem

landet Zarahemla og landet

Overflod, ja, til den grænse,

som lå mellem landet Overflod

og landet Ødelæggelse.

24 Og der var mange, mange

tusinde mennesker, som blev

kaldt nefitter, der samlede sig i

dette land. Se, Lakoneus foranledigede,

at de skulle samle sig

i landet mod syd på grund af

den store forbandelse, som var

over a landet mod nord.

25 Og de forskansede sig mod

deres fjender; og de boede i ét

land og i én gruppe, og de frygtede

de ord, der var blevet talt af

Lakoneus, i en sådan grad at de

omvendte sig fra alle deres synder;

og de opsendte deres bønner

til Herren deres Gud om, at

han ville a udfri dem på det tidspunkt,

da deres fjender kom

ned mod dem for at kæmpe.

26 Og de var overordentlig

sorgfulde på grund af deres

fjender. Og Gidgiddoni foranle-

24a Alma 22:31.

25a gs Tillid.

Similar magazines