MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 34:36–35:3 336

døden, se, da er I blevet a underkastet

Djævelens ånd, og han

b besegler jer som sine; derfor

har Herrens Ånd trukket sig

bort fra jer og har ingen plads i

jer, og Djævelen har al magt

over jer; og det er de ugudeliges

endelige tilstand.

36 Og dette ved jeg, fordi

Herren har sagt, at han ikke bor

i a vanhellige templer, men i de

b retfærdiges hjerte bor han; ja,

og han har også sagt, at de retfærdige

skal sætte sig i hans

rige for aldrig mere at gå ud,

men at deres klæder skal blive

gjort hvide ved Lammets blod.

37 Og se, mine elskede brødre,

jeg ønsker af jer, at I skal huske

dette, og at I skal a udarbejde

jeres frelse med frygt for Gud,

og at I ikke mere skal fornægte

Kristi komme,

38 at I ikke mere skal a stride

mod Helligånden, men at I

skal modtage den og påtage jer

b Kristi navn; at I skal ydmyge

jer, ja, til støvet, og c tilbede Gud,

hvor end I måtte være, i ånd og i

sandhed; og at I daglig skal leve

i d taksigelse for den store barmhjertighed

og de mange velsignelser,

som han skænker jer.

39 Ja, og jeg formaner jer

også, mine brødre, til bestandig

at være a årvågne i bøn, så I

ikke bliver forledt af Djævelens

b fristelser, så han ikke skal overmande

jer, så I ikke skal blive

hans undersåtter på den yderste

35a 2 Ne 28:19–23.

b 2 Ne 9:9.

36a Mosi 2:37; Alma 7:21;

Hel 4:24.

b gs Retfærdig,

retfærdighed.

37a Fil 2:12.

38a gs Splid.

b Mosi 5:8; Alma 5:38.

c gs Tilbedelse.

d Sl 69:31; L&P 59:7.

gs Taknemlighed.

dag; for se, han belønner jer

c ikke med noget godt.

40 Og se, mine elskede brødre,

jeg ønsker at formane jer til at

have a tålmodighed og til at bære

alle slags trængsler, til ikke at

b håne dem, der støder jer ud

på grund af jeres overordentlig

store fattigdom, så I ikke bliver

syndere ligesom de,

41 men til at have tålmodighed

og bære disse trængsler med et

fast håb om, at I en dag skal

hvile fra alle jeres trængsler.

KAPITEL 35

Forkyndelsen af ordet ødelægger

zoramitternes beskæftigelse – De

udviser de omvendte, der derefter

slutter sig til Ammons folk i Jershon

– Alma sørger over folkets

ugudelighed. Omkring 74 f.Kr.

Se, det skete, at efter at Amulek

havde afsluttet disse ord, trak

de sig bort fra mængden og

kom over i Jershons land.

2 Ja, og resten af brødrene

kom også over i Jershons land,

efter at de havde prædiket ordet

for zoramitterne.

3 Og det skete, at efter at den

mere ansete del af zoramitterne

havde rådført sig med hinanden

angående de ord, der var blevet

prædiket for dem, blev de vrede

på grund af ordet, for det ødelagde

deres abeskæftigelse, derfor

ville de ikke lytte til ordene.

39a gs Vogte, vægter.

b gs Fristelse.

c Alma 30:60.

40a gs Tålmodighed.

b L&P 31:9.

35 3a gs Præstelist.