MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Enoshs Bog 1:27–Jaroms Bog 1:5 154

gå i min grav, efter at jeg har

været påvirket af Guds kraft, så

jeg måtte prædike og profetere

for dette folk og kundgøre ordet

i overensstemmelse med den

sandhed, der er i Kristus. Og jeg

har kundgjort det i alle mine

dage og har frydet mig ved det

mere end ved det, der er af

verden.

27 Og jeg går snart til mit a hvi-

Nefitterne holder Moseloven, ser

frem til Kristi komme og har fremgang

i landet – Mange profeter

arbejder på at holde folket på sandhedens

vej. Omkring 399–361 f.Kr.

SE nu, jeg, Jarom, skriver nogle

få ord i overensstemmelse

med min fars, Enoshs, befaling,

for at aoptegnelsen om vor slægt

kan blive ført.

2 Og da adisse plader er

b c små, og da dette bliver skrevet

i den hensigt at gavne vore

brødre, dlamanitterne, må det

derfor nødvendigvis være sådan,

at jeg skriver lidt; men jeg

skriver ikke noget fra mine profetier,

ej heller fra mine åbenbaringer.

For hvad mere kunne

jeg skrive end det, som mine

fædre har skrevet? For har

de ikke åbenbaret frelsesplanen?

27a gs Hvile.

b gs Dødelighed.

c gs Udødelighed.

d Joh 14:2–3;

Eter 12:32–34;

L&P 72:4; 98:18.

Jaroms Bog

[Jaroms Bog]

1 1a 1 Ne 3:12; 5:14.

2a Jakob 3:14; Omni 1:1.

b 1Ne6:1–6.

c gs Skrifter – Værdien

af skrifter.

d 2 Ne 27:6; Morm 5:12.

lested, som er hos min forløser;

for jeg ved, at i ham skal jeg

hvile. Og jeg fryder mig ved

den dag, da min b dødelighed

skal iføre sig c udødelighed og

skal stå over for ham; da skal

jeg med behag se hans ansigt,

og han vil sige til mig: Kom til

mig, du velsignede, der er et

sted beredt til dig i min Faders

d boliger. Amen.

Jeg siger jer: Jo, og det er mig

nok.

3 Se, det er nødvendigt, at der

skal gøres meget blandt dette

folk på grund af deres hjertes

hårdhed og deres ørers døvhed

og deres sinds blindhed og

deres nakkes a stivhed; alligevel

er Gud overordentlig barmhjertig

mod dem og har endnu

ikke b fejet dem bort fra landets

overflade.

4 Og der findes mange blandt

os, som får mange a åbenbaringer,

for de er ikke alle stivnakkede.

Og så mange, som

ikke er stivnakkede og har tro,

har b samvær med den hellige

Ånd, der tilkendegiver ting for

menneskenes børn i forhold til

deres tro.

5 Og se nu, to hundrede år

var gået, og Nefis folk havde

3a En 1:22–23.

b Eter 2:8–10.

4a Alma 26:22;

Hel 11:23;

L&P 107:18–19.

gs Åbenbaring.

b gs Helligånden.

Similar magazines