MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

65 Nefis Anden Bog 2:17–26 det skulle ske, at det blev b tilskyndet af den ene eller den anden. 17 Og ifølge det, som jeg har læst, må jeg, Lehi, nødvendigvis tro, at a en af Guds engle, ifølge det der står skrevet, var b faldet fra himlen; derfor blev han en c djævel, fordi han havde stræbt efter det, der var ondt for Gud. 18 Og fordi han var faldet fra himlen og var blevet elendig for evigt, a stræbte han også efter at gøre hele menneskeslægten elendig. Derfor sagde han til b Eva, ja, den gamle slange, der er Djævelen, der er fader til alle c løgne, derfor sagde han: Spis af den forbudne frugt, og I skal ikke dø, men I skal blive som Gud, idet I d kender godt og ondt. 19 Og efter at Adam og Eva havde a spist af den forbudne frugt, blev de drevet ud af b Edens have for at dyrke jorden. 20 Og de har fået børn, ja, al jordens a slægt. 21 Og a menneskenes børns dage blev forlænget efter Guds vilje, for at de kunne b omvende sig, mens de var i kødet; derfor blev deres tilstand en c prøvetilstand, og deres tid blev forlænget i overensstemmelse med de 16b L&P 29:39–40. 17a gs Djævelen. b Es 14:12; 2 Ne 9:8; Moses 4:3–4; Abr 3:27–28. c gs Djævelen. 18a 2 Ne 28:19–23; 3 Ne 18:18; L&P 10:22–27. b gs Eva. c 2 Ne 28:8; Moses 4:4. d 1 Mos 3:5; Alma 29:5; Moro 7:15–19. 19a Alma 12:31. gs Fald, Adams og Evas. b gs Eden. 20a L&P 138:38–39. 21a Alma 12:24; Moses 4:23–25. b Alma 34:32. gs Omvendelse. c gs Dødelighed. d Jakob 7:12. befalinger, som Gud Herren gav menneskenes børn. For han gav befaling om, at alle mennesker skulle omvende sig; for han viste alle mennesker, at de var d fortabte på grund af deres forældres overtrædelse. 22 Og se nu, hvis Adam ikke havde overtrådt, ville han ikke være faldet, men han ville være forblevet i Edens have. Og alt, der var blevet skabt, måtte være forblevet i den samme tilstand, som det var i, efter at det var blevet skabt, og det måtte være forblevet for evigt og ingen ende have haft. 23 Og de ville ingen a børn have fået; derfor ville de være forblevet i en tilstand af uskyld uden at have glæde, for de kendte ikke til elendighed; uden at gøre noget godt, for de kendte ikke til synd. 24 Men se, alt er blevet gjort i hans visdom, han som a ved alt. 25 a Adam b faldt, for at menneskene kunne blive til, og menneskene c er til for at kunne nyde d glæde. 26 Og a Messias kommer i tidens fylde, for at han kan b forløse menneskenes børn fra faldet. Og fordi de er forløst 23a Moses 5:11. 24a gs Gud, Guddommen. 25a gs Adam. b Moses 6:48. gs Fald, Adams og Evas. c gs Dødelighed. d Moses 5:10. gs Glæde; Mennesker. 26a gs Messias. b gs Forløsningsplanen.

Similar magazines