MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

531 Tredje Nefi 29:5–30:2

ger, da vil han foranledige, at

det snart skal falde på jer.

5 a Ve den, der lader b hånt om

Herrens gerninger; ja, ve den,

der c forkaster Kristus og hans

gerninger.

6 Ja, a ve den, der forkaster

Herrens åbenbaringer, og som

siger, at Herren ikke længere

virker ved åbenbaring eller ved

profeti eller ved b gaver eller ved

tungemål eller ved helbredelser

eller ved Helligåndens kraft.

7 Ja, og ve den, der på den dag

for a vindings skyld siger, at der

b ikke kan udvirkes noget mirakel

ved Jesus Kristus; for den,

som gør det, skal blive som

c fortabelsens søn, for hvem der

ifølge Kristi ord ikke var nogen

barmhjertighed!

8 Ja, og I behøver ikke længere

at a hvæse ad eller lade b hånt om

eller gøre nar af c jøderne eller

af nogen af resten af Israels hus;

for se, Herren erindrer sin pagt

med dem, og han vil gøre med

dem i overensstemmelse med

det, som han har svoret.

9 Derfor skal I ikke tro, at I

kan vende Herrens højre hånd

til den venstre, så han ikke skal

fælde dom til opfyldelse af den

5a 2 Ne 28:15–16.

b Morm 8:17;

Eter 4:8–10.

c Matt 10:32–33.

6a Morm 9:7–11, 15.

b gs Åndens gaver.

7a gs Præstelist.

b 2Ne28:4–6;

Morm 9:15–26.

c gs Fortabelsens

sønner.

8a 1 Ne 19:14.

b 2Ne29:4–5.

c gs Jøder.

pagt, som han har sluttet med

Israels hus.

KAPITEL 30

Ikke-jøderne i de sidste dage bliver

befalet at omvende sig, komme til

Kristus og blive regnet blandt

Israels hus. Omkring 34–35 e.Kr.

Lyt, o I ikke-jøder, og hør Jesu

Kristi, den levende Guds Søns

ord, som han har a befalet mig,

at jeg skal tale angående jer; for

se, han befaler mig, at jeg skal

skrive således:

2 Vend jer, alle I a ikke-jøder,

fra jeres ugudelige veje; og

b omvend jer fra jeres onde gerninger,

fra jeres løgne og bedrag

og fra jeres utugtigheder og fra

jeres hemmelige vederstyggeligheder

og jeres afgudsdyrkelse

og fra jeres mord og jeres

præstelist og jeres misundelse

og jeres stridigheder og fra al

jeres ugudelighed og alle jeres

vederstyggeligheder, og kom til

mig, og bliv døbt i mit navn, så I

kan få forladelse for jeres synder

og blive fyldt af Helligånden, så

I kan blive c regnet blandt mit

folk, som er af Israels hus.

30 1a 3 Ne 5:12–13.

2a gs Ikke-jøder.

b gs Omvendelse.

c Gal 3:27–29;

2 Ne 10:18–19;

3 Ne 16:10–13;

21:22–25; Abr 2:10.

Similar magazines