MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mormons Bog 8:22–31 552

for at blive hugget om og kastet

i ilden;

22 for Herrens evige a formål

skal rulle videre, indtil alle hans

løfter er blevet opfyldt.

23 Gransk a Esajas’ profetier.

Se, jeg kan ikke skrive dem. Ja,

se, jeg siger jer, at de hellige,

som er gået forud for mig, og

som har ejet dette land, skal

b råbe, ja, fra støvet vil de råbe til

Herren; og så sandt som Herren

lever, vil han erindre den pagt,

som han har sluttet med dem.

24 Og han kender deres a bønner,

at de var for deres brødres

vel. Og han kender deres tro,

for i hans navn kunne de flytte

b bjerge, og i hans navn kunne

de få jorden til at ryste, og ved

hans ords kraft fik de c fængsler

til at styrte til jorden; ja, selv

den brændende ovn kunne ikke

volde dem skade, ej heller vilde

rovdyr eller giftige slanger, på

grund af hans ords kraft.

25 Og se, deres a bønner var

også for ham, som Herren ville

lade bringe dette frem.

26 Og ingen behøver at sige, at

dette ikke skal komme frem, for

det skal det visselig, for Herren

har sagt det; for a op af jorden

skal det komme ved Herrens

hånd, og ingen kan forhindre

det, og det skal ske på en dag,

22a L&P 3:3.

23a 3 Ne 20:11; 23:1.

b Es 29:4;

2 Ne 3:19–20; 26:16.

24a En 1:12–18;

Morm 9:36;

L&P 10:46.

b Jakob 4:6; Hel 10:9.

c Alma 14:27–29.

25a Morm 5:21.

26a Es 29:4; 2 Ne 33:13.

b Morm 9:15–26;

Moro 7:27–29, 33–37.

c 2 Ne 26:15–16;

Morm 9:30;

Moro 10:27.

27a Eter 8:22–24;

L&P 87:6–7.

b gs Hemmelige

sammensværgelser.

28a 2 Tim 3:1–7;

1 Ne 14:9–10;

da det vil blive sagt, at b mirakler

er hørt op; og det skal være som

om, nogen talte c fra de døde.

27 Og det skal ske på en dag,

da de helliges a blod skal råbe til

Herren på grund af b hemmelige

sammensværgelser og mørkets

gerninger.

28 Ja, det skal ske på en dag,

da Guds kraft skal blive forkastet,

og a kirker skal blive fordærvede

og være indbildske i

hjertets stolthed; ja, på en dag,

da kirkeledere og lærere vil

hæve sig i hjertets stolthed, så

de endog misunder dem, som

tilhører deres kirker.

29 Ja, det skal ske på en dag, da

a man skal høre om ild og uvejr

og b røgdis i fremmede lande;

30 og man skal også høre om

a krige, rygter om krige og jordskælv

på forskellige steder.

31 Ja, det skal ske på en dag,

da der vil være store forureninger

på jordens overflade; der

skal være mord og røveri og

løgn og bedrageri og utugtigheder

og alle slags vederstyggeligheder;

og da skal der være

mange, der skal sige: Gør dette,

eller gør hint, og det har a ingen

betydning, for Herren vil b støtte

sådanne på den yderste dag.

Men ve sådanne, for de er i c bitterheds

galde og i syndens bånd.

2 Ne 28:3–32;

L&P 33:4.

29a Joel 3:1–5;

2Ne27:2–3.

b 1 Ne 19:11;

L&P 45:39–42.

30a Matt 24:6;

1 Ne 14:15–17.

31a 2 Ne 28:21–22.

b 2 Ne 28:8.

c Alma 41:11.

Similar magazines