MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

265 Almas Bog 11:26–41

værdi, vil jeg give dig! mens du

havde det i dit hjerte ikke at

ville give mig dem; og det var

alene dit ønske, at jeg skulle

fornægte den sande og levende

Gud, så du kunne få grund til

at gøre det af med mig. Og se

nu, for dette store onde skal du

få din løn.

26 Og Ze’ezrom sagde til ham:

Siger du, at der er en sand og

levende Gud?

27 Og Amulek sagde: Ja, der

er en sand og levende Gud.

28 Se, Ze’ezrom sagde: Er der

mere end én Gud?

29 Og han svarede: Nej.

30 Se, Ze’ezrom sagde til ham

igen: Hvorledes ved du dette?

31 Og han sagde: En a engel

har kundgjort det for mig.

32 Og Ze’ezrom sagde igen:

Hvem er han, som skal komme?

Er det Guds Søn?

33 Og han sagde til ham: Ja.

34 Og Ze’ezrom sagde igen:

Skal han frelse sit folk a i dets

synder? Og Amulek svarede

og sagde til ham: Jeg siger dig,

at det skal han ikke, for det er

umuligt for ham at tilbagekalde

sit ord.

35 Se, Ze’ezrom sagde til folket:

Se til, at I husker dette, for han

sagde, at der kun er én Gud,

dog siger han, at Guds Søn skal

komme, men at han ikke skal

frelse sit folk – som om han

31a Alma 10:7–10.

34a Hel 5:10–11.

37a 1 Kor 6:9–10.

b 1 Ne 15:33;

Alma 40:26;

3 Ne 27:19.

gs Ugudelig.

c gs Guds rige eller

Himmeriget.

39a Es 9:5.

b Kol 1:16;

Mosi 4:2.

40a gs Verden.

b Rom 11:26–27.

c 2 Mos 34:6–7;

Es 53:5;

havde myndighed til at give

Gud befaling.

36 Se, Amulek siger igen til

ham: Se, du har løjet, for du

siger, at jeg talte, som om jeg

havde myndighed til at befale

Gud, fordi jeg sagde, at han ikke

skal frelse sit folk i deres synder.

37 Og jeg siger dig igen, at han

ikke kan frelse dem i deres

a synder, for jeg kan ikke fornægte

hans ord, og han har sagt,

at b intet urent kan arve c Himmeriget;

hvorledes kan I derfor

blive frelst, medmindre I arver

Himmeriget? Derfor kan I ikke

blive frelst i jeres synder.

38 Se, Ze’ezrom siger igen til

ham: Er Guds Søn selve den

evige Fader?

39 Og Amulek sagde til ham:

Ja, han er selve den a evige Fader

til himlen og jorden og b alt, som

er i dem; han er begyndelsen og

enden, den første og den sidste.

40 Og han skal komme til a verden

for at b forløse sit folk; og

han skal c påtage sig de overtrædelser,

der er begået af dem,

som tror på hans navn; og det er

dem, der skal have evigt liv, og

frelse bliver ikke andre til del.

41 Derfor forbliver de ugudelige,

som om der a ingen forløsning

var blevet foretaget, bortset

fra at dødens bånd bliver løst;

for se, den dag kommer, da

b alle skal opstå fra de døde og

1 Joh 2:2;

Mosi 14:5; 15:12;

L&P 19:16–19.

41a Alma 12:18;

L&P 88:33.

b Åb 20:12–13;

Alma 42:23.

Similar magazines