MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

441 Helamans Bog 7:11–23

haveporten, som hovedvejen

gik forbi.

11 Og det skete, at der var

nogle mænd, der passerede forbi

og så Nefi, mens han udøste

sin sjæl til Gud på tårnet; og de

løb hen og fortalte folket, hvad

de havde set, og folket samledes

i mængder for at finde ud af,

hvad årsagen var til så stort

sørgeudbrud over folkets ugudelighed.

12 Og se, da Nefi rejste sig,

så han folkemængderne, som

havde samlet sig.

13 Og det skete, at han åbnede

sin mund og sagde til dem: Se,

a hvorfor har I samlet jer? For at

jeg skal fortælle jer om jeres

syndighed?

14 Ja, fordi jeg er gået op på

mit tårn, så jeg kunne udøse

min sjæl til min Gud på grund

af mit hjertes overordentlig

store sorg, som skyldes jeres

syndighed!

15 Og på grund af mit sørgeudbrud

og klageråb har I samlet

jer og undrer jer; ja, og I har stor

grund til at undre jer; ja, I bør

undre jer, fordi I har givet efter,

så Djævelen har fået så fast greb

om jeres hjerte.

16 Ja, hvorledes har I kunnet

give efter for tillokkelserne fra

ham, der forsøger at styrte jeres

sjæl ned i evigtvarende elendighed

og uendelig jammer?

17 O, omvend jer, omvend

jer! a Hvorfor vil I dø? Vend jer,

13a Matt 3:5–8.

17a Ez 18:23, 31–32.

18a Ez 34:12;

Joh 10:14–16;

Alma 5:38–41, 57–60.

gs Gode hyrde.

b Jakob 1:8;

Alma 12:36–37.

19a 3Ne10:4–7.

21a gs Verdslighed.

vend jer til Herren jeres Gud.

Hvorfor har han svigtet jer?

18 Det er fordi, I har forhærdet

hjertet, ja, I vil ikke lytte til

den a gode hyrdes røst, ja, I har

b opildnet ham til vrede mod jer.

19 Og se, i stedet for at a samle

jer, se, da vil han, medmindre I

omvender jer, sprede jer vidt

omkring, så I bliver føde for

hunde og vilde rovdyr.

20 O, hvor kunne I glemme

jeres Gud på netop den dag,

hvor han har udfriet jer?

21 Men se, det er for at få

vinding, for at blive rost af mennesker,

ja, og for at I kan få guld

og sølv. Og I har ladet hjertet

blive optaget af denne a verdens

rigdomme og tomme ting, for

hvilke I myrder og plyndrer

og stjæler og aflægger b falsk

vidnesbyrd mod jeres næste og

øver al slags ugudelighed.

22 Og af denne årsag skal ve

komme over jer, medmindre I

omvender jer. For hvis I ikke vil

omvende jer, se, så skal denne

store by og også alle de store

byer, som er rundt omkring, og

som er i vort ejendomsland,

blive taget fra jer, så I ikke skal

have plads i dem; for se, Herren

vil ikke skænke jer a styrke, som

han hidtil har gjort, til at modstå

jeres fjender.

23 For se, så siger Herren: Jeg

vil ikke vise min styrke for de

ugudelige, ikke mere for den

ene end for den anden, undta-

b 2 Mos 20:16;

Matt 15:19–20.

22a Mosi 7:29.

Similar magazines