MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

553 Mormons Bog 8:32–41

32 Ja, det skal ske på en dag,

da der vil være oprettet kirker,

som vil sige: Kom til mig, og for

jeres penge skal I blive tilgivet

for jeres synder.

33 O, I ugudelige og afsporede

og stivnakkede folk, hvorfor har

I oprettet kirker til jer selv for

a vindings skyld? Hvorfor har I

b fordrejet Guds hellige ord, så

I måske bringer c fordømmelse

over jeres sjæl? Se, se hen til

Guds åbenbaringer; for se, den

tid kommer på den dag, da alt

dette må blive opfyldt.

34 Se, Herren har vist mig store

og forunderlige ting angående

det, som snart må ske på den

dag, da dette skal finde sted

blandt jer.

35 Se, jeg taler til jer, som om I

var til stede, og dog er I det

ikke. Men se, Jesus Kristus har

vist jer for mig, og jeg kender

jeres gerninger.

36 Og jeg ved, at I a vandrer i

jeres hjertes stolthed; og der er

ingen med undtagelse af nogle

få, som ikke b bilder sig noget ind

i deres hjertes stolthed, hvilket

fører til, at de går med c meget

fine klæder, og til misundelse og

stridigheder og ondsindethed

og forfølgelse og alle slags

syndigheder; og jeres kirker, ja,

hver eneste, er blevet fordærvet

på grund af jeres hjertes

stolthed.

37 For se, I elsker a penge og

jeres gods og jeres fine klæder

33a gs Præstelist.

b 1 Ne 13:26–29.

c gs Fordømmelse.

36a gs Vandre, vandre

med Gud.

b Jakob 2:13.

c Alma 5:53.

37a 2 Ne 28:9–16.

38a Rom 1:16;

2 Tim 1:8;

1 Ne 8:25–28;

Alma 46:21.

og udsmykningen af jeres kirker

mere, end I elsker de fattige og

de trængende, de syge og de

plagede.

38 O, I besmittede, I hyklere, I

lærere, som sælger jer selv for

det, som vil fordærve, hvorfor

har I besmittet Guds hellige

kirke? Hvorfor a skammer I jer

ved at påtage jer Kristi navn?

Hvorfor mener I ikke, at en

uendelig lykke har større værdi

end den b elendighed, som aldrig

dør – på grund af verdens c ros?

39 Hvorfor smykker I jer med

det, som ikke har noget liv, og

så alligevel lader de sultne og

de trængende og de nøgne og

de syge og de plagede gå forbi

jer uden at ænse dem?

40 Ja, hvorfor opretter I jeres

a hemmelige vederstyggeligheder

for at få vinding og får enker til

at sørge over for Herren, og også

forældreløse til at sørge over

for Herren, og også deres fædres

og deres mænds blod til at råbe

til Herren fra jorden om hævn

over jeres hoved?

41 Se, hævnens sværd hænger

over jer; og den tid kommer

snart, da han a hævner de helliges

blod på jer, for han vil ikke

længere tåle deres råb.

KAPITEL 9

Moroni opfordrer dem, der ikke

tror på Kristus, til at omvende sig

b Mosi 3:25.

c 1 Ne 13:9.

40a gs Hemmelige

sammensværgelser.

41a 1 Ne 22:14.

Similar magazines