MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

81 Nefis Anden Bog 9:10–16

ja, hos det væsen, som d forledte

vore første forældre, og som

e forvandler sig til næsten at

være lysets f engel og vækker

menneskenes børn til g hemmelige

sammensværgelser om mord

og alle slags hemmelige gerninger

af mørke.

10 O, hvor stor er ikke vor

Guds godhed, han, som bereder

en vej for vor flugt fra dette

forfærdelige uhyres greb; ja,

dette uhyre, a døden og b helvede,

som jeg kalder legemets død

og også åndens død.

11 Og på grund af vor Guds,

den Israels Helliges, vej til

a udfrielse skal denne b død, som

jeg har talt om, og som er den

timelige, frigive sine døde,

hvilken død er graven.

12 Og denne a død, som jeg har

talt om, og som er den åndelige

død, skal frigive sine døde,

hvilken åndelig død er b helvede;

derfor skal død og helvede

frigive deres døde, og helvede

skal frigive sine fangne ånder,

og graven skal frigive sine fangne

legemer, og menneskenes

legeme og c ånd skal blive d bragt

tilbage til hinanden; og det sker

ved den Israels Helliges opstandelses

kraft.

9d 1 Mos 3:1–13;

Mosi 16:3;

Moses 4:5–19.

e 2 Kor 11:14;

Alma 30:53.

f L&P 129:8.

g gs Hemmelige

sammensværgelser.

10a Mosi 16:7–8;

Alma 42:6–15.

b gs Helvede.

11a gs Befrier.

b gs Død, fysisk.

12a gs Død, åndelig.

b L&P 76:81–85.

c gs Ånd.

d gs Opstandelse.

13a gs Forløsningsplanen.

b L&P 138:14–19.

gs Paradis.

c Alma 11:43.

d gs Udødelighed.

e gs Fuldkommen.

f L&P 130:18–19.

14a Mosi 3:25;

Alma 5:18.

13 O, hvor stor er ikke vor

Guds a plan! For på den anden

side skal Guds b paradis frigive

de retfærdiges ånder, og graven

frigive de retfærdiges legemer,

og ånden og legemet bliver

c bragt tilbage til hinanden igen,

og alle mennesker bliver uforgængelige

og d udødelige, og de

er levende sjæle og har en e fuldkommen

f kundskab, ligesom vi

i kødet, bortset fra at vor kundskab

skal være fuldkommen.

14 Derfor skal vi have en fuldkommen

a kundskab om al vor

b skyld og vor urenhed og vor

c nøgenhed; og de retfærdige skal

have en fuldkommen kundskab

om deres glæde og deres

d retfærdighed og være e iklædt

f renhed, ja, endog g retfærdighedens

dragt.

15 Og det skal ske, at når

alle mennesker er overgået fra

denne første død til livet, i og

med at de er blevet udødelige,

skal de stå foran Israels Helliges

a dommersæde; og så kommer

b dommen, og så skal de dømmes

i overensstemmelse med

Guds hellige dom.

16 Og så vist som Herren lever,

for Gud Herren har talt det, og

det er hans a evige ord, som ikke

b gs Skyld.

c Morm 9:5.

d gs Retfærdig,

retfærdighed.

e Ordsp 31:25.

f gs Ren og uren.

g L&P 109:76.

15a gs Dom, den

endelige.

b Sl 19:10; 2 Ne 30:9.

16a 1 Kong 8:56;

L&P 1:38;

Moses 1:4.