MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

55 Nefis Første Bog 21:23–22:4

sønner i deres c arme, og dine

døtre skal de bære på deres

skuldre.

23 Og a konger skal være dine

b plejefædre, og deres dronninger

dine plejemødre. De skal

bøje sig ned for dig med ansigtet

mod jorden og slikke støvet af

dine fødder, og du skal vide,

at jeg er Herren; for de, som

c venter på mig, skal ikke blive

gjort til skamme.

24 For skal byttet tages fra den

mægtige eller de a retmæssigt

tilfangetagne blive udfriet?

25 Men så siger Herren: Selv

den mægtiges fanger skal tages

bort, og den skrækindjagendes

bytte blive udfriet, for jeg vil

strides med den, som strides

med dig, og dine børn vil jeg

redde.

26 Jeg vil lade dem, der undertrykker

dig, a æde deres eget

kød; de skal være berusede af

deres eget blod som af sød vin;

og alt kød skal b vide, at jeg,

Herren, er din frelser og din

forløser, Jakobs c Mægtige.

KAPITEL 22

Israel vil blive spredt over hele jordens

overflade – Ikke-jøderne vil

opfostre og nære Israel med evangeliet

i de sidste dage – Israel vil

22c 1 Ne 22:8;

2Ne10:8–9.

23a Es 60:16.

b 1 Ne 22:6.

c 2 Ne 6:13;

L&P 98:2; 133:10–11,

45.

24a 1 Ne 21:25.

26a 1 Ne 22:13–14.

b Mosi 11:22.

c gs Jahve.

22 1a 1 Ne 19:22;

2 Ne 4:2.

2a 2 Pet 1:19–21.

b gs Helligånden.

c gs Profeti.

3a L&P 29:31–34.

b 1 Ne 10:12–14;

blive indsamlet og frelst, og de

ugudelige skal brænde som stubbe

– Djævelens rige vil blive ødelagt,

og Satan vil blive bundet. Omkring

588–570 f.Kr.

Og se, det skete, at efter at

jeg, Nefi, havde læst det, der

var indgraveret på a bronzepladerne,

kom mine brødre til mig

og sagde til mig: Hvad betyder

det, som du har læst? Se, skal

det forstås som noget, der er

åndeligt, som skal ske i ånden

og ikke i kødet?

2 Og jeg, Nefi, sagde til dem:

Se, det blev a tilkendegivet for

profeten ved b Åndens røst; for

ved Ånden bliver alt det givet

til kende for c profeterne, som

skal ske med menneskenes børn

med hensyn til kødet.

3 Derfor er det, som jeg har

læst, noget, der vedrører både

det a timelige og det åndelige; for

det synes, som om Israels hus

før eller siden skal blive b spredt

ud over hele jordens overflade

og også blandt alle folkeslag.

4 Og se, der er mange, som de,

der er i Jerusalem, allerede har

tabt kendskabet til. Ja, størstedelen

af alle a stammerne er blevet

b ført bort; og de er spredt hid og

did på c øerne i havet; og hvor de

er, ved ingen af os, bortset fra at

vi ved, at de er blevet ført bort.

2 Ne 25:14–16.

gs Israel – Israels

adsplittelse.

4a gs Israel – Israels ti

tabte stammer.

b 2 Ne 10:22.

c 1 Ne 21:1;

2 Ne 10:8, 20.

Similar magazines