MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

213 Mosijas Bog 23:1–16

Se, Alma, som var blevet advaret

af Herren om, at kong Noas

hære ville falde over dem, og

som havde gjort sit folk bekendt

dermed, de samlede derfor

deres flokke sammen og tog af

deres korn og drog ud i ødemarken

forud for kong Noas hære.

2 Og Herren styrkede dem, så

kong Noas folk ikke kunne indhente

dem for at slå dem ihjel.

3 Og de flygtede otte dagsrejser

ud i ødemarken.

4 Og de kom til et land, ja,

et meget smukt og behageligt

land, et land med rent vand.

5 Og de slog deres telte op

og begyndte at dyrke jorden

og at bygge bygninger; ja, de

var arbejdsomme og arbejdede

overordentlig meget.

6 Og folket nærede ønske

om, at Alma skulle være deres

konge, for han var elsket af

sit folk.

7 Men han sagde til dem: Se,

det er ikke passende, at vi skal

have en konge; for så siger

Herren: I skal a ikke agte ét kød

højere end et andet, eller ét

menneske skal ikke tro, at det er

bedre end et andet; derfor siger

jeg til jer, at det ikke er tjenligt,

at I skal have en konge.

8 Men hvis det var muligt, at

I altid kunne have retfærdige

mænd til at være konger for jer,

ville det være godt for jer at

have en konge.

9 Men husk kong Noas og

23 7a Mosi 27:3–5.

9a Ordsp 16:12;

Mosi 11:1–15.

b Mosi 17:1–4.

10a L&P 58:4.

b Mosi 18:35.

12a 2 Ne 28:19–22.

13a Gal 5:1.

b gs Frihed.

c Mosi 29:13.

hans præsters a ugudelighed; og

jeg blev selv b fanget i en snare

og gjorde meget, som var vederstyggeligt

i Herrens øjne, hvilket

bragte mig til alvorlig omvendelse.

10 Efter megen a modgang hørte

Herren alligevel mine råb og

besvarede mine bønner og gjorde

mig til et redskab i sine hænder

til at bringe så b mange af jer

til kundskab om hans sandhed.

11 Alligevel roser jeg mig ikke

af det, for jeg er uværdig til at

rose mig selv.

12 Og se, jeg siger jer: I er blevet

undertrykt af kong Noa og

har været i trældom under ham

og hans præster og er blevet ført

i syndighed af dem, derfor var

I bundet med syndens a bånd.

13 Og se, da I ved Guds kraft

er blevet udfriet af disse bånd,

ja, af kong Noas og hans folks

hænder og også af syndens

bånd, så ønsker jeg af jer, at I

skal a stå fast i denne b frihed,

hvormed I er blevet gjort frie, og

at I c ikke betror nogen at være

konge over jer.

14 Og betro heller ikke nogen

at være jeres a lærer eller jeres

tjener, medmindre han er en

gudsmand, der vandrer på hans

veje og holder hans befalinger.

15 Således lærte Alma sit folk,

at enhver skulle a elske sin næste

som sig selv, så der ingen b strid

skulle være blandt dem.

16 Og se, Alma var deres

14a Mosi 18:18–22.

15a gs Kærlighed.

b 3 Ne 11:28–29.

Similar magazines