MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 16:15–17:7 504

drage igennem dem og træde

dem ned, siger Faderen.

15 Men hvis de ikke vil vende

sig til mig og lytte til min røst,

da vil jeg tillade dem, ja, da vil

jeg tillade mit folk, o Israels hus,

at de drager igennem dem og

a træder dem ned, og de skal

blive som salt, der har mistet

sin kraft, og som derefter ikke

duer til andet end at blive kastet

bort og til at blive trådt under

fode af mit folk, o Israels hus.

16 Sandelig, sandelig siger jeg

til jer, således har Faderen

befalet mig – at jeg skulle give

dette folk dette land som deres

arvelod.

17 Og så skal profeten Esajas’

a ord opfyldes, som lyder:

18 a Dine b vægtere skal opløfte

røsten, med fælles røst skal de

synge, for de skal med egne øjne

se, når Herren genrejser Zion.

19 Bryd ud i glæde, syng sammen,

I Jerusalems øde steder,

for Herren har trøstet sit folk,

han har forløst Jerusalem.

20 Herren har blottet sin hellige

arm for øjnene af alle folkeslagene,

og alle jordens ender

skal se Guds frelse.

KAPITEL 17

Jesus pålægger folket at grunde

over hans ord og bede om forståelse

– Han helbreder deres syge – Han

15a Mika 5:7–14;

3 Ne 20:16–19;

21:12–21; L&P 87:5.

17a 3 Ne 20:11–12.

18a Es 52:8–10.

b Ez 33:1–7.

gs Vogte, vægter.

17 1a dvs tid til at vende

tilbage til Faderen.

Se vers 4.

2a Joh 16:12;

L&P 78:17–18.

3a gs Grunde.

b L&P 132:3.

beder for folket og bruger ord, som

ikke kan skrives – Engle betjener

deres små børn, og ild omgiver dem.

Omkring 34 e.Kr.

Se, nu skete det, at da Jesus

havde talt disse ord, så han sig

igen omkring på mængden, og

han sagde til dem: Se, min a tid

er for hånden.

2 Jeg fornemmer, at I er svage,

at I ikke kan a forstå alle mine

ord, som jeg er blevet befalet af

Faderen at tale til jer på dette

tidspunkt.

3 Gå derfor til jeres hjem, og

a grund over det, som jeg har

sagt, og bed Faderen i mit navn

om, at I må forstå, og b bered

jeres sind til c morgendagen, så

kommer jeg til jer igen.

4 Men nu a drager jeg til Faderen

og også hen for at b vise mig

for Israels c tabte stammer, for de

er ikke tabt for Faderen, for han

ved, hvor han har ført dem hen.

5 Og det skete, at da Jesus

havde talt således, kastede han

igen blikket omkring på mængden

og så, at de var rørt til tårer

og så vedholdende på ham, som

om de ville bede ham om at

blive lidt længere hos sig.

6 Og han sagde til dem: Se,

mit indre er fyldt af a medfølelse

for jer.

7 Har I nogen blandt jer, som

er syge? Bring dem herhen. Har

I nogen, der er lamme eller

c 3 Ne 19:2.

4a 3 Ne 18:39.

b 3Ne16:1–3.

c gs Israel – Israels ti

tabte stammer.

6a gs Medfølelse.

Similar magazines