MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 4:8–17 566

8 Og den, der vil a stride mod

Herrens ord, lad ham være forbandet;

og den, der vil b forkaste

dette, lad ham være forbandet;

for til dem vil jeg c intet større

vise, siger Jesus Kristus; for jeg

er ham, som taler.

9 Og på min befaling åbnes og

a lukkes himlene; og på mit ord

skal b jorden ryste; og på min

befaling skal dens indbyggere

forgå, ja, som ved ild.

10 Og den, som ikke tror mine

ord, tror ikke mine disciple;

og afgør selv, om det ikke er

mig, der taler; for I skal vide på

den a yderste dag, at det er mig,

der taler.

11 Men den, som a tror det,

som jeg har talt, ham vil jeg

besøge med min Ånds tilkendegivelser,

og han skal vide og

aflægge vidnesbyrd. For på

grund af min Ånd skal han

b vide, at dette er c sandt; for

det formår menneskene til at

gøre godt.

12 Og hvad end der formår

menneskene til at gøre godt, er

af mig, for det a gode kommer

ikke fra nogen anden end fra

mig. Jeg er han, som leder menneskene

til alt godt; den, der

b ikke vil tro mine ord, vil ikke

tro på mig – at jeg er; og den,

der ikke vil tro på mig, vil ikke

tro på Faderen, som sendte mig.

8a 3Ne29:5–6;

Morm 8:17.

b 2 Ne 27:14; 28:29–30.

c Alma 12:10–11;

3 Ne 26:9–10.

9a 1 Kong 8:35;

L&P 77:8.

b Hel 12:8–18;

Morm 5:23.

10a 2 Ne 33:10–15.

11a L&P 5:16.

b gs Vidnesbyrd.

c Eter 5:3–4;

Moro 10:4–5.

12a Alma 5:40;

Moro 7:16–17.

b 3 Ne 28:34.

c gs Lys, Kristi lys.

For se, jeg er Faderen, jeg er

verdens c lys og d liv og sandhed.

13 a Kom til mig, o I ikke-jøder,

og jeg vil vise jer det, der er

større, den kundskab, der er

skjult på grund af vantro.

14 Kom til mig, o I Israels hus,

og det skal blive a tilkendegivet

for jer, hvor store ting Faderen

har beredt for jer fra verdens

grundlæggelse; og det er ikke

kommet til jer på grund af

vantro.

15 Se, når I sønderriver det slør

af vantro, der får jer til at forblive

i jeres forfærdelige tilstand af

ugudelighed og hårdhjertethed

og sindsblindhed, da skal de

store og forunderlige ting, som

har været a skjult for jer fra verdens

grundlæggelse – ja, når

I påkalder Faderen i mit navn

med et sønderknust hjerte og

en angerfuld ånd, da skal I vide,

at Faderen har husket den pagt,

som han sluttede med jeres

fædre, o, Israels hus.

16 Og da skal mine a åbenbaringer,

som jeg har ladet skrive

ved min tjener Johannes, blive

foldet ud for øjnene af hele

folket. Husk, når I ser dette,

da skal I vide, at tiden er for

hånden, da det skal blive tilkendegivet,

ja, i handling.

17 Derfor, a når I modtager

denne optegnelse, da kan I vide,

d Joh 8:12;

Alma 38:9.

13a 3Ne12:2–3.

14a L&P 121:26–29.

15a 2 Ne 27:10.

16a Åb 1:1;

1 Ne 14:18–27.

17a 3 Ne 21:1–9, 28.