MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 33:5–15 130

b formår dem til at gøre godt;

det bringer dem til kundskab

om deres fædre; og det taler om

Jesus og formår dem til at tro

på ham og til at holde ud til

enden, hvilket er c evigt liv.

5 Og det taler a strengt imod

synd i overensstemmelse med

sandhedens b ligefremhed; derfor

vil ingen blive vred over de

ord, som jeg har skrevet, medmindre

han er af Djævelens ånd.

6 Jeg fryder mig ved tydelighed,

jeg fryder mig ved sandhed,

jeg fryder mig ved min

Jesus, for han har a forløst min

sjæl fra helvede.

7 Jeg nærer a næstekærlighed

til mit folk og stor tro i Kristus

på, at jeg vil møde mange sjæle

uplettede ved hans dommersæde.

8 Jeg nærer næstekærlighed til

a jøden – jeg siger jøden, fordi

jeg mener dem, hvorfra jeg kom.

9 Jeg nærer også næstekærlighed

til a ikke-jøderne. Men se, for

ingen af dem kan jeg have noget

håb, medmindre de bliver b forligt

med Kristus og træder ind

ad den c trange port og d vandrer

på den e snævre sti, som fører til

liv, og fortsætter på stien, indtil

prøvens dag er til ende.

10 Og se, mine elskede brødre

og også jøde og alle I jordens

4b Moro 7:13.

c gs Evigt liv.

5a 1Ne16:1–3;

2 Ne 9:40.

b 2 Ne 31:3;

Jakob 4:13.

6a gs Forløse.

7a gs Næstekærlighed.

8a gs Jøder.

9a gs Ikke-jøder.

b gs Forsoning.

c 2 Ne 9:41.

d gs Vandre, vandre

med Gud.

e Hel 3:29–30;

L&P 132:22.

10a gs Tro.

b gs Mormons Bog.

c Moro 10:27–29.

d 2 Ne 25:28.

ender, lyt til disse ord og a tro

på Kristus; og hvis I ikke tror

på disse ord, så tro på Kristus.

Og hvis I vil tro på Kristus, vil

I tro på disse b ord, for de er

c Kristi ord, og han har givet dem

til mig, og de d lærer alle mennesker,

at de skal gøre godt.

11 Og hvis de ikke er Kristi

ord, døm selv – for på den yderste

dag vil Kristus med a kraft

og stor herlighed vise jer, at de

er hans ord; og I og jeg skal stå

ansigt til ansigt foran hans

b domstol; og I skal vide, at jeg

er blevet befalet af ham at skrive

dette på trods af min svaghed.

12 Og jeg beder Faderen i Kristi

navn om, at mange af os, om

ikke alle, må blive frelst i hans

a rige på den store og yderste dag.

13 Og se, mine elskede brødre,

alle de, der er af Israels hus og

alle I jordens ender, jeg taler til

jer som røsten fra en, der a råber

fra støvet: Farvel, indtil den

store dag kommer.

14 Og I, som ikke vil tage del

i Guds godhed og respektere

jødernes a ord og også mine b ord

og de ord, der skal udgå af Guds

lams mund, se, jeg byder jer et

evigtvarende farvel, for disse

ord skal c dømme jer skyldige

på den yderste dag.

15 For hvad jeg besegler på

11a Eter 5:4; Moro 7:35.

b Åb 20:12;

Moro 10:34.

12a gs Celestial

herlighed.

13a Es 29:4; 2 Ne 26:16.

14a gs Bibelen.

b gs Mormons Bog.

c 2 Ne 29:11;

Eter 4:8–10.

Similar magazines