MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 22:5–13 56

5 Og siden de blev ført bort, er

dette blevet profeteret angående

dem og ligeledes angående alle

dem, der herefter skal blive

spredt og blandet med andre på

grund af Israels Hellige; for mod

ham vil de forhærde hjertet;

derfor skal de blive spredt

blandt alle folkeslag og skal

blive a hadet af alle mennesker.

6 Alligevel, efter at de er blevet

a opfostret af b ikke-jøderne, og

Herren har løftet sin hånd for

ikke-jøderne og rejst dem som et

banner, og deres c børn er blevet

båret i deres arme, og deres

døtre er blevet båret på deres

skuldre, se det, der her tales

om, er timeligt; for således er

Herrens pagter med vore fædre;

og det henviser til os i kommende

dage og også til alle vore

brødre, som er af Israels hus.

7 Og det betyder, at den tid

kommer, at efter at hele Israels

hus er blevet spredt og blandet

med andre, at da vil Gud Herren

oprejse et mægtigt folkeslag

blandt a ikke-jøderne, ja, endog

på dette lands overflade, og

ved dem skal vore efterkommere

blive b spredt.

8 Og efter at vore efterkommere

er blevet spredt, vil Gud

Herren skride til at udføre

5a 1 Ne 19:14.

6a 1 Ne 21:23.

b gs Ikke-jøder.

c 1 Ne 15:13.

7a 3 Ne 20:27.

b 1 Ne 13:12–14;

2 Ne 1:11.

8a Es 29:14; 1 Ne 14:7;

2 Ne 27:26.

gs Gengivelse af

evangeliet.

b 2 Ne 10:10–11;

3Ne16:4–7;

Morm 5:19.

c 1 Ne 15:13–18;

3 Ne 5:21–26; 21:7.

9a 1Ne14:1–5.

b 2Ne30:1–7.

c 2 Ne 29:13–14.

d 5 Mos 4:31.

e gs Abrahamske pagt.

f 1 Mos 12:2–3;

et a forunderligt værk blandt

b ikke-jøderne, som skal være af

stor c værdi for vore efterkommere;

derfor bliver det sammenlignet

ved, at de bliver opfostret

af ikke-jøderne og bliver båret i

deres arme og på deres skuldre.

9 Og det skal også være af

a værdi for ikke-jøderne; og ikke

alene for ikke-jøderne, men b for

hele c Israels hus ved at tilkendegive

himlens Faders d pagter

med Abraham, da han sagde: I

dine e efterkommere skal alle jordens

stammer blive f velsignet.

10 Og jeg ønsker, mine brødre,

at I skal vide, at alle jordens

stammer ikke kan blive velsignet,

medmindre han a blotter sin

arm for øjnene af folkeslagene.

11 Gud Herren vil derfor skride

til at blotte sin arm for øjnene

af alle folkeslagene ved at

tilvejebringe sine pagter og sit

evangelium for dem, der er af

Israels hus.

12 Han vil derfor atter føre

dem ud af fangenskab, og de

skal a indsamles til deres arvelande;

og de skal blive ført ud

af dunkelhed og ud af b mørke;

og de skal vide, at c Herren er

deres d frelser og deres forløser,

e Israels Mægtige.

13 Og blodet fra den a store og

3 Ne 20:27;

Abr 2:9–11.

10a Es 52:10.

12a gs Israel – Israels

indsamling.

b gs Mørke, åndeligt.

c 2 Ne 6:10–11.

d gs Frelser.

e gs Jahve.

13a gs Djævelen –

Djævelens kirke.

Similar magazines