MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 42:3–13 354

have for at dyrke jorden, hvorfra

de var taget – ja, han drev mennesket

ud, og ved den østlige

ende af Edens have satte han

c keruber og et flammesværd,

der vendte til alle sider, for at

vogte d livets træ –

3 ser vi, at mennesket var blevet

som Gud, idet det kendte

godt og ondt; og for at han ikke

skulle række hånden ud og også

tage af livets træ og spise og

leve for evigt, satte Gud Herren

keruber og flammesværdet, for at

han ikke skulle spise af frugten.

4 Og således ser vi, at der blev

tilstedt mennesket en tid til at

omvende sig, ja, en a prøvetid,

en tid til at omvende sig og

tjene Gud.

5 For se, hvis Adam straks

havde rakt hånden ud og spist

af livets træ, ville han ifølge

Guds ord have levet evigt og

intet tidsrum have haft til

omvendelse; ja, og Guds ord

ville også have været tomt, og

den store frelsesplan ville være

blevet forpurret.

6 Men se, det blev bestemt

for mennesket, at han skulle

a dø – derfor, ligesom de blev

afskåret fra livets træ, skulle

de blive udryddet fra jordens

overflade – og mennesket blev

for evigt fortabt; ja, de blev et

b faldent menneske.

7 Og nu ser du heraf, at vore

første forældre blev a forstødt

2c gs Keruber.

d 1 Mos 2:9.

4a Alma 34:32–33.

6a gs Død, fysisk.

b Mosi 16:3–5.

gs Fald, Adams

og Evas.

7a 2 Ne 2:5; 9:6;

Hel 14:16.

gs Død, åndelig.

b gs Handlefrihed.

8a Alma 34:9;

Moses 6:62.

9a gs Fald, Adams

både timeligt og åndeligt fra

Herrens nærhed; og således ser

vi, at de blev undersåtter, der

skulle følge deres egen b vilje.

8 Se nu var det ikke tjenligt, at

mennesket skulle vindes tilbage

fra denne timelige død, for det

ville tilintetgøre den store a plan

for lykke.

9 Eftersom sjælen aldrig kunne

dø, og a faldet havde bragt en

åndelig død såvel som en timelig

død over hele menneskeslægten,

det vil sige, at de var

forstødt fra Herrens nærhed,

var det derfor tjenligt, at menneskeslægten

skulle vindes tilbage

fra denne åndelige død.

10 Eftersom de var blevet a kødelige,

sanselige og djævelske

af b natur, blev denne c prøvetilstand

derfor en tilstand, hvori

de skulle berede sig; den blev

en forberedende tilstand.

11 Og husk nu, min søn, at hvis

det ikke var for forløsningsplanen

(hvis vi lægger den til side),

ville deres sjæl, så snart de var

døde, være a elendig, fordi de

var forstødt fra Herrens nærhed.

12 Og se, der var intet middel

til at vinde menneskene tilbage

fra denne faldne tilstand, som

mennesket havde bragt over

sig selv som følge af sin egen

ulydighed;

13 derfor kunne a forløsningsplanen

under hensyntagen til

retfærdigheden ikke blive tilve-

og Evas.

10a gs Kødelig.

b gs Naturlige

menneske.

c gs Dødelighed.

11a 2Ne9:7–9.

13a gs Forløsningsplanen.

Similar magazines