MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

201 Mosijas Bog 17:16–18:7

mange lide de smerter, som jeg

lider, ja, smerterne ved at a dø

ved ild; og dette fordi de tror

på Herren deres Guds frelse.

16 Og det skal ske, at I skal

blive plaget af alle slags sygdomme

på grund af jeres syndighed.

17 Ja, og I skal blive a slået fra

alle sider og skal blive drevet

og spredt hid og did, ja, som en

vild flok bliver drevet af vilde

og glubske rovdyr.

18 Og på den dag skal I blive

jaget og skal blive grebet ved

jeres fjenders hånd, og da skal I

lide, som jeg lider, smerterne

ved at a dø ved ild.

19 Således tager Gud a hævn

over dem, der udrydder hans

folk. O Gud, modtag min sjæl.

20 Og se, da Abinadi havde

sagt disse ord, faldt han om, idet

han led døden ved ild; ja, efter

at være blevet sendt i døden,

fordi han ikke ville fornægte

Guds befalinger, og efter at have

beseglet sandheden af sine ord

med sin død.

KAPITEL 18

Alma prædiker i hemmelighed –

Han forklarer dåbspagten og døber

i Mormons vande – Han organiserer

Kristi kirke og ordinerer

præster – De forsørger sig selv og

underviser folket – Alma og hans

folk flygter fra kong Noa ud i ødemarken.

Omkring 147–145 f.Kr.

Og se, det skete, at Alma,

15a Mosi 13:9–10;

Alma 25:4–12.

17a Mosi 21:1–5, 13.

18a Mosi 19:18–20.

19a gs Hævn.

18 1a Mosi 23:9–10.

som var flygtet for kong Noas

tjenere, a omvendte sig fra sine

synder og sin syndighed og

gik hemmeligt om blandt folk

og begyndte at undervise i

Abinadis ord –

2 ja, om det, der skulle komme,

og også om de dødes opstandelse

og den a forløsning af folk,

som ville blive tilvejebragt

ved Kristi b kraft og lidelser og

død samt hans opstandelse og

opstigning til himlen.

3 Og så mange, som ville lytte

til hans ord, underviste han. Og

han underviste dem i hemmelighed,

for at det ikke skulle

komme til kongens kendskab.

Og mange troede på hans ord.

4 Og det skete, at så mange,

som troede på ham, gik hen

til et a sted, som blev kaldt

Mormon, og som havde fået sit

navn af kongen, og som lå ved

grænserne til det land, som til

tider eller i perioder blev hærget

af vilde rovdyr.

5 Se, der var i Mormon en

kilde af rent vand, og Alma tog

tilflugt dér, idet der dér i nærheden

af vandet var en tykning

af små træer, hvor han skjulte

sig om dagen for kongens eftersøgninger.

6 Og det skete, at så mange,

som troede på ham, gik derhen

for at høre hans ord.

7 Og det skete efter mange

dage, at der var samlet et temmelig

stort antal ved stedet

Mormon for at høre Almas ord.

Ja, alle, der troede på hans ord,

2a gs Forløse.

b gs Forsoning.

4a Alma 5:3.

Similar magazines