MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 6:23–31 438

og som havde påtaget sig denne

pagt.

23 Og således kunne de myrde

og plyndre og stjæle og begå

utugtigheder og al slags ugudelighed

i modstrid med deres

lands love og også deres Guds

love.

24 Og hver den blandt dem,

der hørte til deres bande, og som

afslørede deres a ugudelighed

og deres vederstyggeligheder

for verden, skulle prøves, ikke

i henhold til deres lands love,

men i henhold til deres ugudeligheds

love, som var blevet givet

af Gadianton og Kishkumen.

25 Se nu, det er disse hemmelige

a eder og pagter, som Alma

befalede sin søn ikke måtte

komme ud til verden, for at de

ikke skulle blive et middel til at

føre folket ned i fordærvelse.

26 Se nu, disse a hemmelige

eder og pagter kom ikke til

Gadianton fra de optegnelser,

som var blevet overdraget

Helaman, men se, de blev lagt i

Gadiantons hjerte af det selv

b samme væsen, som lokkede

vore første forældre til at spise

af den forbudne frugt –

27 ja, det selv samme væsen,

der sammen med a Kain smedede

rænker om, at hvis han myrdede

sin bror Abel, skulle det

ikke blive kendt for verden. Og

sammen med Kain og hans tilhængere

smedede han rænker

fra den tid af.

24a gs Ugudelig.

25a Alma 37:27–32.

26a Moses 5:29, 49–52.

b 3 Ne 6:28;

Moses 4:6–12.

27a Moses 5:18–33.

28a 1 Mos 11:1–4;

Eter 1:3.

b Eter 8:9, 15–25.

29a Hel 2:4–13.

28 Og det er også det selv

samme væsen, som lagde det i

folkets hjerte at a bygge et tårn,

der var tilstrækkelig højt til, at

de kunne nå til himlen. Og det

var det selv samme væsen, som

forledte de folk, der kom fra

dette tårn til dette land, og som

spredte mørkets gerninger og

vederstyggeligheder over hele

landets overflade, indtil han

trak folket ned i b fuldstændig

undergang og til et evigtvarende

helvede.

29 Ja, det er det selv samme

væsen, som lagde det i a Gadiantons

hjerte stadig at fortsætte

mørkets og de hemmelige mords

værk; og han har bragt det frem

fra menneskets begyndelse helt

op til denne tid.

30 Og se, det er ham, der er

a ophavsmanden til al synd. Og

se, han fortsætter med sine mørkets

gerninger og hemmelige

mord og overdrager deres rænker

og deres eder og deres

pagter og deres planer om forfærdelig

ugudelighed fra slægtled

til slægtled i det omfang,

han kan få greb om menneskenes

børns hjerte.

31 Og se nu, han havde fået fast

greb om nefitternes hjerte, ja, i

en sådan grad, at de var blevet

overordentlig ugudelige; ja, størstedelen

af dem havde vendt sig

bort fra retfærdighedens vej og

a trampede Guds befalinger

under fode og vendte sig mod

30a Alma 5:39–42;

Moro 7:12, 17;

Moses 4:4.

31a 1 Ne 19:7.

Similar magazines