MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

127 Nefis Anden Bog 31:10–18

10 Og han sagde til menneskenes

børn: a Følg mig. Derfor,

mine elskede brødre, kan vi

b følge Jesus, medmindre vi er

villige til at holde Faderens

befalinger?

11 Og Faderen sagde: Omvend

jer, omvend jer, og bliv døbt i

min elskede Søns navn.

12 Og Sønnens røst kom også

til mig og sagde: Den, der

bliver døbt i mit navn, til ham

vil Faderen a give Helligånden,

ligesom til mig; b følg derfor

mig, og gør det, som I har set

mig gøre.

13 Derfor ved jeg, mine elskede

brødre, at hvis I vil følge Sønnen

med hjertets faste forsæt uden at

handle hyklerisk og bedragerisk

over for Gud, men med oprigtig

hensigt omvender jer fra jeres

synder og bevidner for Faderen,

at I er villige til at påtage jer

Kristi navn ved a dåb – ja, ved

at følge jeres Herre og jeres

frelser ned i vandet i overensstemmelse

med hans ord, se,

da skal I modtage Helligånden;

ja, da kommer b dåben med

ild og med Helligånden, og da

kan I tale med engles c tunge

og råbe lovprisninger til Israels

Hellige.

14 Men se, mine elskede brødre,

således kom Sønnens røst

til mig og sagde: Efter at I har

10a Matt 4:19; 8:22; 9:9.

b Moro 7:11; L&P 56:2.

12a gs Helligåndsgaven.

b Luk 9:57–62;

Joh 12:26.

13a Gal 3:26–27.

b gs Helligåndsgaven;

Ild.

c 2Ne32:2–3.

14a Matt 10:32–33;

Alma 24:30;

L&P 101:1–5.

gs Utilgivelige synd.

b 2 Pet 2:21.

16a Alma 5:13; 38:2;

L&P 20:29.

omvendt jer fra jeres synder og

bevidnet for Faderen ved dåben

med vand, at I er villige til at

holde mine befalinger og har

modtaget dåben med ild og med

Helligånden og kan tale med en

ny tunge, ja, med engles tunge,

og derefter skulle a fornægte

mig, da ville det have været

b bedre for jer, at I ikke havde

kendt mig.

15 Og jeg hørte en røst fra

Faderen, som sagde: Ja, min

Elskedes ord er sande og troværdige.

Den, der holder ud til

enden, han skal blive frelst.

16 Og se, mine elskede brødre,

heraf ved jeg, at medmindre et

menneske a holder ud til enden

ved at følge den levende Guds

Søns b eksempel, kan han ikke

blive frelst.

17 Gør derfor det, som jeg har

fortalt jer, at jeg har set, at jeres

Herre og jeres forløser vil gøre;

for af denne årsag er det blevet

vist til mig, at I måtte kende den

port, som I skal træde ind ad.

For den port, som I skal træde

ind ad, er omvendelse og a dåb

med vand; og da får I b forladelse

for jeres synder ved ild og ved

Helligånden.

18 Og da er I på denne a snævre

og trange b sti, der fører til evigt

liv; ja, I er trådt ind ad porten; I

har handlet i overensstemmelse

b gs Jesus Kristus –

Jesu Kristi eksempel.

17a Mosi 18:10.

gs Døbe, dåb.

b gs Syndsforladelse.

18a 1 Ne 8:20.

b Ordsp 4:18.

gs Vejen.

Similar magazines