MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 20:1–14 512

har de hørt så store ting, som I

har hørt.

KAPITEL 20

Jesus skaffer brød og vin på mirakuløs

vis og forretter igen nadveren

for folket – Jakobs rest vil komme til

kundskab om Herren deres Gud og

vil arve det amerikanske kontinent

– Jesus er den profet, der er som

Moses, og nefitterne er profeternes

børn – Andre af Herrens folk

vil blive indsamlet til Jerusalem.

Omkring 34 e.Kr.

Og det skete, at han befalede

mængden, at de skulle høre

op med at bede, og også sine

disciple. Og han befalede dem,

at de ikke skulle høre op med

at a bede i hjertet.

2 Og han befalede dem, at de

skulle rejse sig op og stå på

benene. Og de rejste sig op og

stod på benene.

3 Og det skete, at han igen

brød brødet og velsignede det

og gav disciplene at spise.

4 Og da de havde spist, befalede

han dem, at de skulle bryde

brødet og give det til mængden.

5 Og da de havde givet det til

mængden, gav han dem også

vin at drikke og befalede dem, at

de skulle give den til mængden.

6 Se, der var hverken blevet

bragt a brød eller vin af disciplene,

ej heller af mængden;

7 men han a gav dem i sandhed

20 1a 2 Ne 32:9;

Mosi 24:12.

6a Matt 14:19–21.

7a Joh 6:9–14.

8a Joh 6:50–58;

3 Ne 18:7.

gs Nadver.

11a 2Ne25:1–5;

Morm 8:23.

b 3 Ne 16:17–20; 23:1–3.

12a 3Ne15:7–8.

13a 3 Ne 16:11–12; 21:2–7.

brød at spise og også vin at

drikke.

8 Og han sagde til dem: Den,

der a spiser dette brød, spiser af

mit legeme for sin sjæl; og den,

der drikker af denne vin, drikker

af mit blod for sin sjæl; og

hans sjæl skal aldrig hungre

eller tørste, men skal være mæt.

9 Se, da mængden alle havde

spist og drukket, se, da blev de

fyldt af Ånden; og de råbte med

én røst og gav pris til Jesus,

som de både så og hørte.

10 Og det skete, at da de alle

havde givet pris til Jesus, sagde

han til dem: Se, nu fuldfører jeg

den befaling, som Faderen har

befalet mig angående dette folk,

som er en rest af Israels hus.

11 I husker, at jeg talte til jer

og sagde, at når a Esajas’ b ord

skulle opfyldes – se, de er skrevet,

I har dem hos jer, gransk

dem derfor –

12 og sandelig, sandelig siger

jeg til jer, at når de bliver opfyldt,

så opfyldes den a pagt,

som Faderen har sluttet med sit

folk, o Israels hus.

13 Og da skal de a rester, som

er b spredt omkring på jordens

overflade, blive c indsamlet fra

øst og fra vest og fra syd og fra

nord, og de skal blive bragt til

d kundskab om Herren deres

Gud, som har forløst dem.

14 Og Faderen har befalet

mig, at jeg skal give jer dette

a land som jeres arvelod.

b gs Israel – Israels

adsplittelse.

c gs Israel – Israels

indsamling.

d 3Ne16:4–5.

14a gs Forjættet land.

Similar magazines